X
تبلیغات
تغذیه و سلامتی
تاريخ : یکشنبه هفدهم فروردین 1393 | 16:53 | نویسنده : نوماه

ورزش پیلاتس چیست و چه فوایدی دارد؟

پیلاتس و یوگا امروزه در جوامع مختلف، علاقمندان به خود را دارند. جنس و سن در این ورزش فرقی ندارد و همگان برای سلامتی این ورزش را انجام می دهند. این دو نوع ورزش جدید، برای کاهش وزن و تناسب اندام بسیار مفید میباشند. پیلاتس (Pilates) ، ورزشی است که تمام تمرکز خود را بر روی پیشرفت بدن بر اساس توازن معطوف می کند.


پیلاتس ﺳﯿﺴﺘﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٢٠ ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ. روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزﺷﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪاﻣﮫﺎی ﺑﺪن دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل

ورزش پیلاتس یک ورزش محبوب و مفید


ﭼرا پیلاتس این ﻣﻘدار موفقیت آمیز ﺑوده اﺳت

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ورزش ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ، ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﭘﯿﻼﺗﺲ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ورزش ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﻋﺪه ھﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻓﺮاد در ھﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎر، ﺧﺎﻧﻤﮫﺎی ﺧﺎﻧﻪ دار ﯾﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ اﮔﺮ ورزش ﭘﯿﻼﺗﺲ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ظﺎھﺮ، اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﮐﺎت، ﺑﺪن ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﮫﺘﺮ، ﻣﺘﻮازن، ﺻﺎف و ﮐﺸﯿﺪه، بلندﺗﺮ ، ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ. اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﻼﺗﺲ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ذھﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﻮب ﮐﺎرھﺎی روزاﻧﻪ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ.


ﺷﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد

8 اصل اولیه پیلاتس

• آراﻣش: ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را ﺑﺎ آراﻣﺶ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آراﻣﺶ تنبلی ﻧﯿﺴﺖ


• ﺗﻣرﮐز: ﻻزﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺖ. ﺗﻔﮑﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.


• ھﻣﺎھﻧﮕﯽ: ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮی در اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺣﺮﮐﺎت ﺷﻤﺎ از ظﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.


• ﺟﮭت دھﯽ ﻣﻧﺎﺳب: ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ درﺳﺖ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ذھﻦ ﺧﻮد ﻣﺮور ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

1. ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎل-ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق-ﻏﺮب ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺛﺮی ﻧﺪارﻧﺪ

2. ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات را ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻗﺮار دھﯿﺪ

3. ﮔﺮدن را ﮐﺸﯿﺪه و آرام ﻗﺮار دھﯿﺪ

4. ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﭘﺎھﺎﯾﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.


• ﺗﻧﻔس: ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ و در ﺷﺮوع ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ و در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻔس را ﺑﯿﺮون دھﯿﺪ.


• ﺣرﮐت: ﺣﺮﮐﺎت روان آرام و آھﺴﺘﻪ را از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ طﺮف ﺑﯿﺮون اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ


• ﻣرﮐز ﺳﺎزی: ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻗﻮی در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺎف ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد.


• وﺿﻊ و ﺣﺎﻟت انجام تمرین: ﺣﺮﮐﺎت را ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و از اﻧﺠﺎم آﻧﮫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺷﺪﯾﺪ پرهز کنید.

فواید تمرینات پیلاتس

• ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪن. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﺧﻮن ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺮوق ﻟﻨﻔﺎوی ﺑﮫﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و اﻳﻨﺪورﻓﯿﻦ ھﺎ ( ھﻮرﻣﻮن ھﺎیدروﻧﻲ آرام ﺑﺨﺶ ) آزاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﺳﯿﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه و ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و سیستم ایمنی بدن تقویت می شود.


• ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن توان ذهنی در جهت پاک سازی افکار منفی. آراﻣﺶ ﻳﮑﻲ از ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﮫﻢ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﭘﯿﻼﺗﺲ اﺳﺖ و طرﻓﺪاران آن ﺧﯿﻠﻲ درﺑﺎره آراﻣﺶ دروﻧﻲ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.


• ﭘﯿﻼﺗﺲ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای درﻣﺎن دردھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﭘﺸﺖ و ﮐﻤﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ دھﺪ. ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ کننده ﻋﻀﻼت ﺗﻨﻪ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻌﺎدل و آراﻣﺶ ﺑﺪن ھﻤﺮاه ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﭘﯿﻼﺗس از دردھﺎی ﭘﺸﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﻲ ﮐﻨﺪ و در درﻣﺎن درھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻤﺮ و ﭘﺸﺖ ( ﻧﻪ درد ھﺎی ﺣﺎد ) ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.


• ﺑﺮطﺮف ﺷﺪن ﻧﻘﺎﻳﺺ اﻳﺴﺘﺎدن. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ ھﺎی ﭘﯿﻼﺗﺲ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻓﺮد وﺿﻌﯿﺖ اﻳﺴﺘﺎدن ﺑﮫﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﻳﺺ اﻳﺴﺘﺎدن رﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﮑﺸﯿﺪه ﺑﻮدن ﻗﺎﻣﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.


• ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت پیلاتس ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﻮی ﭘﻮﮐﻲ اﺳﺘﺨﻮان را ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت نشان دھﻨﺪه اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ورزش ھﺎی ﭘﯿﻼﺗﺲ ھﻤﺮاه ﺑﺎ وزﻧﻪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻌﺎلجه پوکی استخوان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.


• از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در وﺿﻌﯿﺘﮫﺎی اﯾﺴﺘﺎده ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺪون طﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﭘﺮش و ﺟﮫﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد آﺳﯿﺒﮫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ، زﯾﺮا ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ در داﻣﻨﻪ ھﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮق ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﻨﻔﺲ ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ و اﻧﻘﺒﺎظﮫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.


• احساس جوانی. ﺧﻮد را ﺟﻮان ﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮاﻧﺘﺮ دﻳﺪه ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در وزن ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ به ﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺪن ﻻﻏﺮﺗﺮ و زﻳﺒﺎﺗﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ رﺳﯿﺪ.


پیلاتس برای چه کسانی مفید است

• ﺑﻄﻮر ﮐﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ھﺮ ﺳﻨﻲ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻧﺪام و

وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ


• ورزﺷﮑﺎران ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه اﻧﺪ. ﻣﺜﻞ ﺑﺎزﻳﮑﻨﺎن ﮔﻠﻒ و ﺗﻨﯿﺲ.


• ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ورزﺷﻲ و ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎن و ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ داﻧﺎن و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺎﻟﺖ ظﺎھﺮی ﺧﻮب ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.


• ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺰﻣﻦ دﭼﺎر درد ﭘﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.


• ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻳﮏ دوره ﻧﻘﺎھﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاھﻨﺪ دوﺑﺎره ﻳﮏ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻧﺸﺎط را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.


• ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.


• زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاھﻨﺪ از ﭘﻮﮐﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.


• ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرھﺎی رواﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﺑﯿﻤﺎزﻳﮫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از آن ھﺴﺘﻨﺪ.

انجام پیلاتس

اساس حرکات پیلاتس بر حدود 500 تمرین قرار دارد که وضعیت بدن، حرکت و تنفس را درگیر می کند. تمام ماهیچه ها گاهی اوقات نیاز دارند که به تناوب در ترکیب های غیرمعمول قرار گیرند. هر سانس تمرین پیلاتس عموماً 60 دقیقه طول می کشد. متد پیلاتس می تواند به عنوان ورزش اصلی، تمرین تکمیلی برای یک ورزش دیگر و یا به عنوان روش توانبخشی به کار گرفته شود. همه می توانند پیلاتس انجام دهند. شیوۀ پیلاتس هم ورزشکاران حرفه ای در سطوح بالا و هم افراد بی تحرکی را که آرزوی تناسب اندام دارند را فرا می گیرد.


متد استات، متد به روز شدۀ پیلاتس است که یافته های اخیر دربارۀ ستون فقرات را نیز در بر می گیرد. این متد توسط مایرا استات رقصنده حرفه ای طراحی شده است. همچنین ورژن های دیگری نیز وجود دارد؛ مانند پیلاتس، متدِ آلیانس و یا متدی که توسط مرکز "آن مک میلان پیلاتس" پیشنهاد شده است
تاريخ : یکشنبه هفدهم فروردین 1393 | 16:20 | نویسنده : نوماه

شایعترین عادات بد در آقایان و خانم ها

پژوهشها نشان می‌دهند اغلب مردان و زنان، هر یک بر اساس جنسیت خود، عاداتی دارند که در میان آنها عمومیت و شیوع بیشتری دارد. به عنوان مثال، با آنکه آقایان و خانم‌ها در بسیاری از موقعیت‌های کاری وضعیت مشابهی دارند، این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مردها چهار برابر زن‌ها در اثر کار و استرس‌های ناشی از آن دچار بیماری می‌شوند. برخی دیگر از شایعترین عادات زنان و مردان را در ادامه بخوانید.


بدترین عادات آقایان


عدم مراجعه به پزشک

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که آقایان 20 درصد کمتر از خانم‌ها به پزشک مراجعه می‌کنند. با اینکه آقایان در مقایسه با خانم‌ها عمر کوتاه‌‌تری دارند، اما ظاهراً مراجعه به پزشک، از نظر آنها تجربه ناخوشایندی است. تشخیص برخی از بیماری‌ها و مشکلات در مراحل اولیه احتمال درمان را بالا می‌برد؛ پس از این بی‌توجهی دست بردارید و بیشتر به سلامت خود اهمیت دهید.بی‌اهمیتی به چکاپ‌های سالانه

آقایان درست به همان اندازه که در مورد مراجعه به پزشک بی‌توجه و تنبل هستند، اغلب در مورد چکاپ‌های سالانه نیز بی‌اهمیت‌اند؛ در حالی که این کار بسیار ضروری است و هر سال به طور مرتب باید انجام شود تا هر چه زودتر از بروز بیماری‌ها و پیشرفت آنها جلوگیری شود؛ به‌خصوص در آقایان جوان و میانسال.
عدم بروز احساسات و طلب کمک

برخلاف خانم‌ها آقایان عادت ندارند از احساسات خود حرف بزنند، حالات درونی خود را بیان کنند و از دیگران کمک بخواهند؛ به همین علت اگر دچار افسردگی و بیماری‌های روحی شوند، کمتر تشخیص داده می‌شود و آثار خودکشی در میان آنها 77 درصد بیشتر از خانم‌هاست. این بیماری‌ها در خانم‌ها دو برابر بیشتر تشخیص داده می‌شود. مردان افسرده دو برابر بیشتر از زنان افسرده به سراغ مصرف الکل و سایر داروها می‌روند؛ از این‌رو روانشناسان و پزشکان به مردها توصیه می‌کنند مشکلات درونی خود را بیان کنند و از دیگران کمک بگیرند تا در اثر کنترل خشم درونی، خطر حملات قلبی در آنها کاهش یابد.
استرس در محیط کار

با آنکه آقایان و خانم‌ها در بسیاری از موقعیت‌های کاری وضعیت مشابهی دارند، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مردها چهار برابر زن‌ها در اثر کار و استرس‌های ناشی از آن دچار بیماری می‌شوند. استرس و فشار در محل کار عامل افسردگی، بیماری‌های قلبی و سکته است؛ بنابراین باید هر چه زودتر راه مناسب بیابند تا این استرس‌ها را کاهش دهند و یا اینکه آنها را مدیریت کنند؛ مثلاً با مدیر خود حرف بزنند، شغل خود را تغییر دهند و یا از یک مشاور متخصص کمک بگیرند.عدم استفاده از کرم ضدآفتاب

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تعداد کمی از مردم به طور مداوم در برابر نورخورشید از کرم‌های ضدآفتاب استفاده می‌کنند و این آمار در میان آقایان به حداقل می‌رسد. در فرانسه، آلمان، کانادا و اسپانیا، فقط 52 درصد خانم‌ها از کرم‌های ضدآفتاب استفاده می‌کنند و این رقم در آقایان به 37 درصد می‌رسد. این در حالی است که آقایان اغلب بیشتر از خانم‌ها اوقات خود را در خارج از خانه می‌گذرانند؛ بنابراین لزوم بیشتری دارد که از پوشش‌های مناسب و کرم‌های ضدآفتاب استفاده کنند.
عدم رعایت نکات بهداشتی

آیا شما عادت دارید بعد از هر بار دستشویی حتماً دست‌های خود را با آب و صابون و یا سایر مواد پاک‌کننده بشویید؟ با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، از هر سه مرد دو نفر این کار را انجام می‌دهند. حدود 30 درصد آقایان از آب و صابون برای شستشوی دست‌های خود استفاده می‌کنند، 30درصد با عجله فقط کمی آب به دست‌های‌شان می‌زنند و 30 درصد مابقی بعد از دستشویی کردن اصلاً دست‌هایشان را نمی‌شویند! عدم شستشوی صحیح دست‌ها بعد از دستشویی کردن باعث انتشار و رشد میکروب‌ها و عفونت‌ها می‌شود؛ بنابراین برای حفظ سلامتی حتماً این عادت را در خود تقویت کنید.
عدم توجه به مسواک زدن دندان‌ها

حدود 66 درصد از آقایان هر روز دو بار دندان‌های خود را مسواک می‌زنند؛ در حالی که این رقم در میان خانم‌ها به 86 درصد می‌رسد. در ضمن خانم‌ها بیشتر از آقایان به دندانپزشکی مراجعه می‌کنند تا مشکلات مربوط به دهان و دندان خود را برطرف کنند (حدود دو برابر بیشتر از آقایان) پژوهش‌ها نشان می‌دهند که خطر بیماری‌های قلبی، نارسایی‌های جنسی و زوال عقل در اثر بیماری‌های دهان و دندان بیشتر می‌شود.
دوش آب گرم

مردها بیشتر از خانم‌ها عادت به دوش گرفتن با آب گرم دارند. تحقیقات نشان می‌دهد که دوش گرفتن با آب گرم باعث کاهش باروری آقایان می‌شود، زیرا اسپرم‌ها در محیط‌های سرد بهتر رشد می‌کنند. در ضمن آقایان باید از انجام فعالیت‌هایی که باعث ایجاد گرمای زیاد در ناحیه تناسلی می‌شود نیز خودداری کنند؛ مثل استفاده از جکوزی و استفاده طولانی مدت از لپ تاپ.

بدترین عادات خانم‌هااستفاده از کفش‌های پاشنه بلند

این روزها استفاده از کفش‌های پاشنه بلند در میان خانم‌ها بسیار شایع‌تر از گذشته است. این کفش‌ها روی حالت اندام اثر گذاشته، به مفاصل فشار می‌آورد و باعث بیماری‌هایی مثل آرتروز، چکشی شدن انگشتان پا، کمردرد و آسیب‌های تاندونی می‌شوند.
استفاده از کیف‌های دستی بسیار سنگین

بیشتر خانم‌ها عادت دارند هر روز بار سنگینی را روی شانه‌های خود حمل کنند و به این ترتیب سلامت خود را به خطر می‌اندازند. شاید اثرات این کار را امروز نبینند، اما به زودی دچار کمردرد شدید، گردن درد و حالت نامناسب اندام می‌شوند.


غذا خوردن از روی احساسات

مردها معمولاً نسبت به غذا خوردن همیشه احساس مثبتی دارند؛ ولی خانم‌ها وقتی که ناراحت و غمگین هستند، به سراغ غذا خوردن می‌روند. آنها بیشتر از آقایان هوس خوردن غذاهای پر کالری و شیرین می‌کنند. اما بهتر است وقتی که دچار ناراحتی‌های روحی می‌شوید، به سراغ انجام کاری بروید که به شما لذت می‌دهد و باعث افزایش اندروفین در بدن‌تان می‌شود تا سلامت‌‌تان به خطر نیفتد.

نگرانی، اندوه و پریشانی

استرس هم سلامت جسم و هم سلامت روح را به خطر می‌اندازد و خانم‌ها دو برابر آقایان دچار استرس و اختلالات مربوط به آن می‌شوند. عوامل بیولوژیکی نیز در این مسأله دخالت دارند. خانم‌ها به طور ذاتی بیشتر نگران آینده هستند، بیشتر در اندوه غرق می‌شوند و به این ترتیب به مشکلات خود نیز می‌افزایند. شکست‌های عشقی و ناکامی در روابط در خانم‌ها اندوه بیشتری به جا می‌گذارد و بیشتر از آقایان تأسف می‌خورند.

خوابیدن با صورت آرایش‌شده

گاهی اوقات پیش می‌آید که دیروقت از مهمانی و جشن به خانه برمی‌گردید و آنقدر خسته هستید که دیگر آرایش خود را پاک نمی‌کنید؛ اما وقتی این کار زیاد تکرار شود، کم‌کم منافذ پوست‌تان بسته می‌شود، پوست چین و چروک می‌افتد و لکه‌های زیادی روی آن به وجود می‌آید. خوابیدن با آرایش چشم و ریمل سلامت چشم‌ها را به خطر می‌اندازد و باعث خارش و سوزش و حتی عفونت آنها می‌شود.
توجه بیش از حد به ظاهر

در حالی که هر دو جنس به ظاهر خود اهمیت می‌دهند، اما خانم‌ها بسیار بیشتر از آقایان درصدد داشتن ظاهری کامل و بی‌عیب هستند. براساس پژوهش‌ها، 16 درصد از خانم‌های لاغر و یا دست‌کم با اندام متوسط، خود را سنگین و چاق می‌دانند. 90 درصد از خانم‌ها دوست دارند ظاهر خود را تغییر دهند و به ظاهر بهتری دست یابند. این عدم اطمینان از ظاهر روی سلامت روحی روانی آنها نیز اثر می‌‌گذارد و حتی گاهی اوقات به سلامت جسمی‌شان لطمه می‌زند؛ مثلاً با رژیم‌های سخت و طاقت‌فرسا، دچار برخی اختلالات و در اثر برخی عمل‌های زیبایی دچار عوارض جبران‌ناپذیری می‌شوند.


خواب ناکافی

کم‌خوابی نه تنها روی ظاهر اثر می‌گذارد، بلکه حالات روحی را نیز تغییر می‌دهد. علاوه بر آن، باعث افزایش آمار تصادفات، مصرف کالری‌ها و خطر بیماری‌های قلبی می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که کم‌خوابی روی خانم‌ها بیشتر از آقایان تأثیر می‌گذارد. در ضمن خانم‌ها برای مراقبت از اطرافیان خود خیلی راحت‌تر از آقایان از خواب خود می‌زنند. کم‌خوابی در خانم‌‌ها افزایش فشار خون را نیز به دنبال دارد.همیشه آخرین نفر!

خانم‌ها نه تنها به راحتی از خواب و استراحت خود می‌زنند تا خود را وقف دیگری کنند، بلکه بیشتر از دیگران حاضرند از خواسته‌ها و تمایلات خود به خاطر دیگران بگذرند. آنها به درخواست‌ها به سختی پاسخ منفی می‌دهند. همچنین کمتر پیش می‌آید زمانی را به خود اختصاص داده کاری را انجام دهند که از آن لذت می‌برند.تاريخ : شنبه نهم فروردین 1393 | 21:53 | نویسنده : نوماه

تابستانی دل‌پذیر با عرقیات گیاهی
عرقیات گیاهی علاوه بر آنکه می‌تواند از عطش و دمای بدنتان بکاهد می‌تواند فواید متعددی برای سلامت جسم و روح شما داشته باشد.

تهیه شربت عرقیات آسان است. یک‌دوم پارچ را از عرق پر کرده و بقیه را آب و شکر اضافه کنید. در روزهای تابستان این شربت‌های گیاهی را در کنار اعضای خانواده خود تهیه کرده و تابستانی خنک و سالم را با عرقیات گیاهی تجربه کنید.

شربت سکنجبین
زکریای رازی گفته است: نوشیدن شربت سکنجبین منافع بسیار دارد. یکی از منافع سکنجبین آن است که چون آن را با یخ خنک کرده و بنوشند، صفرا را می‌برد و از التهاب حرارت معده می‌کاهد، و آن چه بلغم در معده و روده‌ها باشد، خارج می‌کند.

اگر سکنجبین (از سرکه و نعناع به دست می‌آید) را با ریشه و تخم کاسنی مخلوط کرده و کمی گلاب به آن اضافه کنند، نوشابه‌ای پرسود و شگفت‌آور می‌شود، به خصوص برای کسانی که جگر و معده‌ای گرم داشته و یا دچار گرفتگی معده شده‌اند و نیز برای کسانی که مبتلا به نفخ می‌باشند منافع زیاد دارد، اما برای مبتلایان به زخم معده و روده، مضر است.

شربت سکنجبین – خیار

این شربت به دلیل داشتن سکنجبین اثرات ضددل‌درد و ضدنفخ دارد و خیار آن اثرات خنک‌کننده و ضدتشنگی دارد. برای تهیه آن می‌توانید مقداری خیار رنده شده را به مخلوط آب و شربت سکنجبین اضافه کنید و سرد بنوشید. نوشیدن شربت سکنجبین به دلیل خاصیت و طبع سرد و خنکی که دارد موجب کاهش حرارت بدن و از بین رفتن گرمای درونی می‌شود. به این ترتیب فرد بعد از نوشیدن این شربت احساس راحتی و خنکی می‌کند. بهتر است این شربت را به صورت خنک در کنار یخ سرو کرده و مقداری خیار رنده شده نیز در آن بریزید تا علاوه رفع تشنگی، التهاب‌های ناشی از گرما را در بدن تسکین دهد.

عرق کاسنی و مقاومت بدن در مقابل گرما

عرق کاسنی از جمله داروهای گیاهی محسوب می‌شود که علاوه بر افزایش میزان تحمل بدن در برابر گرما، نوشیدن روزی ۲ فنجان از این عرق گیاهی در فصل‌های گرم سال به پاک‌سازی اخلاط نامناسب از بدن به ویژه کبد کمک کرده و میزان تعریق بدن را نیز افزایش می‌دهد.

نعناع
هم نعناع و هم قرص نعناع خواص خنک‌کنندگی بسیار بالایی دارند و رایحه تند آن می‌تواند تنبلی که در فصل گرما در همه ما ایجاد می‌شود را از بین ببرد. علاوه بر این‌ها، نعناع به گوارش و التهاب نیز کمک می‌کند که در فصل تابستان کمک بسیار خوبی است. افرادی که در فصل تابستان به دلیل گرمی هوا دائم در حال نوشیدن انواع نوشیدنی‌ها و مصرف میوه‌های مختلف تابستانی به ویژه هندوانه هستند بهتر است در طول روز یک بار شربت نعناع که ضد نفخ و درد معده است بنوشند. برای تهیه این شربت می‌توانید مقداری عرق نعناع و اندکی سکنجبین را در نصف لیوان آب بریزید و به صورت روزانه میل کنید.

شربت آویشن تسکین کوفتگی‌ها

شربت آویشن اگر چه طعم چندان شیرینی ندارد، اما می‌تواند عرقی گیاهی و بسیار مفید برای کاهش خستگی‌ها و کوفتگی‌های شما باشد. این نوشیدنی اگر با کمی آب و سکنجبین ترکیب شود، می‌تواند مفیدترین نوشیدنی روزهای تابستان شما باشد.

اگر خیلی گرمایی هستید حتماً یک لیوان شربت عرق شاتره بنوشید

اگر خیلی گرمایی هستید و زیاد بیرون منزل و در آفتاب کار می‌کنید حتماً یک لیوان شربت عرق شاتره بنوشید. شاتره اثر بسیار قوی ضدعطش و گرمازدگی دارد، خون را تصفیه می‌کند و صفرابر است. به این جهت که نشاط‌آور، خنک‌کننده و صفرابر است می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها برای پذیرایی از مهمانانتان باشد. می‌توانید این شربت را به تنهایی یا همراه خاکشیر آماده نمایید. در صورتی که از این عرق گیاهی به صورت روزانه مصرف کنید، می‌توانید عملکرد کبد را تقویت کرده و از خاصیت ضدنفخ و اشتهاآوری آن نیز بهره‌مند شوید.

شربت آب لیمو

آب‌لیمو را به تنهایی نباید مصرف کرد! زیرا آب‌لیموی رقیق نشده روی مینای دندان تأثیر می‌گذارد و باعث تخریب آن می‌شود، بنابراین بهتر است چه در غذا و چه در سالاد حتماً قبل از استفاده، آب‌لیمو را رقیق کنید. جالب است بدانید که شربت آب‌لیمو جلوی گرمازدگی و عطش را می‌گیرد و مصرف آن در ماه‌های گرم و در مسافرت‌ها، به خصوص مسافرت‌های دریایی، بسیار مناسب است. شربت آب‌لیمو زیانی ندارد و مصرف آن در هر سنی توصیه می‌شود. آب‌لیمو خواص متعدد دیگری هم دارد که عبارت‌اند از ضد تصلب شرایین، کاهش‌دهنده کلسترول، ضد برخی سموم از جمله تریاک، ضد تب و ضد کمبود ویتامین ‌C.
خاکشیر

نوشیدن شربت خاکشیر که با مقداری گلاب و شکر طعم دار شده باشد تأثیر زیادی در کاهش حرارت بدن، تسکین سردرد، بی‌حالی و سرگیجه ناشی از گرما دارد. این شربت علاوه بر این مقوی معده و هاضمه بوده و در رفع التهاب‌های کلیه و مجاری آن بسیار موثر است، البته باید توجه داشت برای جلوگیری از اسهال، خاکشیر باید به شکل یخ زده یا همراه خرده یخ مصرف شود. در غیر این صورت ملین و اسهال آور است.

عرق بیدمشک پر طرفدارترین نوشیدنی

گاهی از عرق بیدمشک بدون رقیق کردن استفاده می‌شود که خواصی نظیر تقویت‌کننده، آرام‌بخش، ضد گرمازدگی و مقوی قلب دارد. گاهی نیز به صورت شربت آن را رقیق و مقداری شکر به آن اضافه می‌شود. این عرق تقویت‌کننده قلب و معده، خون‌ساز و ضد سردرد است.

تخم شربتی
تخم شربتی دانه گیاه ریحان خوراکی است. این دانه‌ها درشت‌تر از خاکشیر و سیاه رنگ هستند. وقتی تخم شربتی داخل آب ریخته می‌شود، روی آن لایه‌ای ژله‌ای تشکیل خواهد شد. شربت آن ضدگرمازدگی و ضدعطش است و می‌توان گفت تخم شربتی و خاکشیر تقریباً خواص یکسانی دارند. در ضمن، خاکشیر و تخم شربتی خاصیت مسهل و ملین داشته و مصرف آن‌ها برای جلوگیری از یبوست که در تابستان شایع می‌شود، مناسب‌تر است.

گلاب
گلاب در حقیقت نوعی عرق گیاهی است که از گلبرگ‌های چند نوع گل محمدی تهیه می‌شود. گلاب ایرانی که به ویژه در ناحیه قمصر کاشان تهیه می‌شود، بسیار معروف است. گلاب خواص دارویی زیادی دارد، از آن جمله می‌توان به ضداسهال، ضدالتهاب، افزایش‌دهنده میل جنسی، ضدنفخ، مقوی قلب، خلط، مقوی معده و اشتهاآور بودن آن اشاره کرد. در ضمن، گلاب به برخی محصولات مثل فالوده، بستنی یا برخی شربت‌ها افزوده می‌شود. گاهی نیز خود گلاب به شکل رقیق به حالت شربت به مصرف می‌رسد.

بهارنارنج و تقویت اعصاب
شربت بهارنارنج برای افرادی که مشاغل پراسترس دارند و گرمای تابستان آن‌ها را عصبی می‌کند، بسیار مناسب است. بهارنارنج آرامش‌بخش و ضدهیجانات دستگاه عصبی است، سردردهای عصبی و میگرنی را کاهش می‌دهد و تپش نامنظم قلب و اضطراب را از بین می‌برد.

عناب و رفع گرمازدگی
برای رفع گرمازدگی بهتر است عناب را در آب جوشانده و با کمی شکر به صورت خنک میل کنید. بهترین دارو برای رفع گرمازدگی دم کرده عناب و زرشک است که می‌توان آن را با کمی شکر میل کرد.

منبع: دنیای تغذیهتاريخ : شنبه نهم فروردین 1393 | 21:51 | نویسنده : نوماه


خوراکی هایی که کلید قفل چاقی اند!


برخی از میوه ها نظیر توت فرنگی، گریپ فروت و هلو قابلیت سیرکنندگی دارند و از چاقی پیشگیری می کنند.

محمدتقی انوشه متخصص تغذیه و رژیم درمانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: افرادی که اقدام به کاهش وزن کرده اند، بایستی به وعده های غذایی خود بسیار اهمیت دهند و بایستی در سه وعده غذایی به صورت مرتب و به اندازه از مواد غذایی مفید و سالم استفاده شود، در این صورت چاقی مجددا بازگردانده نمی شود.

وی افزود: افرادی که کاهش وزن داشته اند، بایستی از سیب، خرما، تخم مرغ، توت، انگور، موز، لوبیا، ماهی و موادغذایی حاوی فیبر استفاده کنند، زیرا این دسته از مواد مغذی از چاقی جلوگیری می کند.

وی گفت: برخی از میوه ها نظیر توت فرنگی، گریپ فروت و هلو قابلیت سیرکنندگی دارند و از چاقی پیشگیری می کند.

وی تصریح کرد: تخم مرغ در رژیم غذایی گنجانده شود، زیرا قابلیت سیرکنندگی بالایی دارد که غنی از آهن است و در سلامتی مغز نقش بسزایی دارد.تاريخ : شنبه نهم فروردین 1393 | 21:49 | نویسنده : نوماه

با خوردن این میوه ها می میرید!


میوه سایت پرونسیون به تازگی فهرستی از قسمت های آسیب رسان چند گیاه را منتشر کرده که کمتر کسی گمان می کند خوردن آنها به بدن صدمه بزند.

تهیه فهرست این چند گیاه و میوه بعد از آن صورت گرفت که گزارش هایی در مورد آسیب آنها به بدن منتشر شد.

به همین دلیل و با وجود تاکید صد در صدی دانشمندان نسبت به تغذیه گیاهی و طبیعی توصیه می شود از مصرف برگ ها یا هسته های ذکر شده در این فهرست خودداری کنید.

برگ ریواس


ساقه ترش مزه و مفید ریواس خواصی جدا از برگ آن دارد و از آن در تهیه غذاهای گوناگون استفاده می شود. اگر چه می توان این ساقه را خام خواری کرد اما برگ های آن مسموم کننده هستند. دو ترکیب به نام اکسالیت و آنتراکوینون گلیکوسید در برگ های ریواس یافت شده که به بدن آسیب می رسانند.

برگ گوجه فرنگی

حتما شنیده اید که پوست گوجه فرنگی هضم نمی شود اما خوردن آن ایرادی ندارد و می توانید گوجه فرنگی را با پوست میل کنید. با وجود این اگر کسی هوس خوردن پوست این صیفی را کرد باید بداند که دانشمندان دریافته اند ماده ای شیمیایی به نام گلیکوالکالید در برگ های گوجه فرنگی وجود دارد که مصرف آن می تواند باعث معده درد و بروز اختلالات عصبی شود.

دانه های سیب

بعضی ها بعد از خوردن سیب دانه های آن را هم می جوند. آمیگدالین ماده ای است سمی که در دانه های سیب یافت شده و رسیدن مقادیر زیاد آن به بدن مشکل ساز است.

مغز هلو


۸۸ میلی گرم سیانید! وجود این مقدار سیانید در مغز این میوه کمی عجیب است. هسته ترک نخورده هلو، معده درد ایجاد می کند و خوردن هسته های ترک خورده آن هم سلامت عمومی شما را تهدید می کند.

هسته گیلاس


اسید پروسیک موجود در مغز هسته گیلاس نیز به بدن آسیب می رساند.

سیب زمینی سبز شده

وجود مقدار زیادی از ماده ای به نام سولانین دلیل سبزشدن سیب زمینی است. این ماده که سمی است می تواند روی سیستم مرکزی اعصاب تاثیر بگذارد. بنابراین سیب زمینی سبز شده را به هیچ شکلی مصرف نکنید.
منبع: ایران ویجتاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 17:7 | نویسنده : نوماه
کدام قسمت از صورتتان جوش می‌زند؟!


http://www.8pic.ir/images/17415154265079452582.jpg


هر جوش یا لکه در منطقه‌ای از پوست حاکی از بروز یک بیماری یا مشکل در ناحیه خاصی از بدن است. بنابر این با این نقشه می‌توانید علت آن را دریابید و برای رفع بیماری خود در زمانی مناسب قدم بردارید.

طب سوزنی در مناطق آسیایی طرفداران فراوانی دارد. این طب که یک طب سنتی است و خواستگاه اصلی آن کشور چین بوده، تا کنون بار‌ها از لحاظ علمی نیز موفقیت‌های بسیاری به منظور درمان بیماری‌های مزمن بدست آورده است.


اطباء با تجربه این طب معتقدند اینکه هر یک از جوش‌های صورت در کدام منطقه از صورت به وجود می‌آیند نشان دهنده وجود مشکل در یکی از اندام‌های بدن است و از طریق طب سوزنی به راحتی می‌توان این مشکل که خود را از طریق یک جوش نشان داده حل کرد و شاهد عود یک بیماری نبود.

موسسه طب سنتی چین اقدام به طراحی و چاپ یک نقشه از صورت انسان کرده و در حال حاضر می‌توان این نقشه را در بسیاری از کلینیک‌های پوست و زیبایی مشاهده کرد.

هر جوش یا لکه در منطقه‌ای از پوست حاکی از بروز یک بیماری یا مشکل در ناحیه خاصی از بدن است. بنابر این با این نقشه می‌توانید علت آن را دریابید و برای رفع بیماری خود در زمانی مناسب قدم بردارید.

۱و ۲: دستگاه گوارش- برای رفع این مشکل باید غذاهای فرآوری شده کمتری مصرف کنید و همچنین از خوردن غذاهای آماده (فست فود‌ها) بپرهیزید. میزان چربی را در رژیم غذایی خود کاهش دهید. آب بیشتر بنوشید و غذاهای خنک کننده همچون خیار را بیشتر بخورید.

۳: کبد- جوش یا لک در این ناحیه از صورت نشان دهنده مصرف الکل، مواد غذایی چرب یا لبنیات است. این منطقه همچنین حساسیت غذایی را نشان می‌دهد لذا بهتر است به مواد تشکیل دهنده آنچه که می‌خورید نگاهی بیاندازید. برای رفع این مشکلات بهتر است روزی ۳۰ دقیقه ورزش سبک انجام دهید و خواب کافی داشته باشید تا کبد شما استراحت کند.

۴و ۵: کلیه‌ها- هر لکه یا جوشس در اطراف چشم و حتی سیاهی دور چشم نشان دهنده کم‌آبی بدن است، پس بیشتر آب بنوشید!

۶: قلب- اگر در این منطقه جوش یا لک دارید فشار خون خود را چک کنید، همچنین ویتامین B بدنتان کم است. مصرف غذاهای تند، گوشت و چربی را از رژیم غذاییتان حذف کنید. از آنجایی که این منطقه مستعد باز شدن منافذ پوست است، مطمئن شوید تاریخ انقضاء لوازم آرایشتان نگذشته باشد.

۷و ۸: کلیه- باز هم، بنوشید، مصرف نوشیدنی‌های گازدار، قهوه و الکل را قطع کنید چرا که باعث از دست دادن آب بدنتان می‌شود.

۹و ۱۰: سیستم تنفسی- آیا سیگار می‌کشید، آلرژی دارید؟ در مناطق آلوده رفت و آمد می‌کنید؟ اگر هیچکدام از این‌ها نیست، خوراکی‌های با طبع گرم را نخورید، کمتر قند مصرف کنید و مدتی در هوای تازه و سالم قدم بزنید. همچنین جوش و لک در این ناحیه نشان دهنده این است که بدن شما قلیایی است، لذا از خوردن مواد غذایی اسیدی همچون گوشت، لبنیات، الکل، کافئین و شکر اجتناب کنید. به جای آن سبزیجات و آب را بیش از پیش در برنامه روزانه‌تان قرار دهید. یکی دیگر از مسائلی که باعث جوش و لک در این منطقه می‌شود، استفاده از تلفن همراه آلوده یا بالش آلوده است.

۱۲و۱۱: هورمون- جوش و لک در این منطقه نشان دهنده استرس و تغییرات هورمونی است. گاهی هر دو این تغییرات اجتناب ناپذیرند، لذا با خواب کافی، نوشیدن آب به اندازه زیاد، خوردن سبزیجات برگدار و پاکیزه نگاه داشتن پوست این اثر را به حداقل برسانید.

۱۳: معده- بیشتر فیبر مصر کنید و با نوشیدن چای گیاهی سم را از بدنتان بزدائید.

۱۴: بیماری- جوش و لکه در این ناحیه نشان دهنده این است که بدنتان برای مبارزه با ویروس‌ها و باکتری‌ها تقلا می‌کند. با مراجعه به دکتر برای مطمئن شدن از مشکل و اینکه آیا بدنتان دچار عفونت شده یا نه به این مشکل پایان دهید، همچنین با خواب کافی، تنفس عمیق، نوشیدن آب فراوان زود‌تر بهبود خواهید یافت.

بنابر این اگه دفعه بعد جوش یا لکی در صورت خود مشاهده کردید به این نقشه مراجعه کنید و در اسرع وقت بیماری خود را برطرف کنید.

البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که گاهی برخی از جوشها تنها به دلیل مواد غذایی با طبع گرم به وجود می‌آیند، برای مثال همیشه هم جوش زدن در ناحیه میان دو ابرو نشان دهنده بیماری کبدی نیست.
تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 | 17:12 | نویسنده : نوماه


شما چگونه می خواهید وزن خود را کم کنید؟


اگر افزایش وزن دارید(وزن بدن 10 تا 19 درصد بیش از وزن نرمال یا ایده آل است) روزانه 500 کیلو کالری از کالری بدست آمده خود کم کنید.
اگر چاق هستید (وزن بدن 20 درصد یا بیشتر، بیش از وزن نرمال یا ایده آل است) روزانه 1000 کیلو کالری از کالری بدست آمده خود کم کنید.
راهکار دیگر برای مشخص کردن انرژی مورد نیاز بر اساس وزن بدن و فعالیت های بدن است.
پروتئین: توصیه می شود که پروتئین را بیشتر از میزان نرمال بخوریم زیرا که پروتئین احساس سیری زود هنگام به فرد می دهد و به حفظ رژیم غذایی کمک می کند. تقریبا 20 درصد انرژی مورد نیاز روزانه باید از پروتئین تامین شود، در حالی که میزان نرمال آن 10 تا 15 درصد است. با این تعریف اگر روزانه 1500 کیلو کالری از رژیم غذایی روزانه کسب کنید، 300 کیلو کالری آن (20 درصد از 1500 کیلوکالری) باید از پروتئین کسب شود.با این حساب روزانه به 75 گرم پروتئین برای کسب 300 کیلو کالری انرژی نیاز دارید(300 تقسیم بر 4 = 75).
چربی:برای کاهش وزن، برخلاف پروتئین، چربی مصرفی باید کاهش پیدا کند. در مجموع 20 درصد یا کمتر، از کالری مورد نیاز باید از چربی تامین شود. در مجموع 1500 کیلو کالری می شود: 300 کیلو کالری(20 درصد از 1500 کیلوکالری) که با این حساب از مصرف 33 گرم چربی بدست می آید(300 تقسیم بر 9 =33). نوع چربی مصرف شده بسیار مهم است.
کربوهیدرات: کربوهیدرات ها باید 60 درصد باقیمانده انرژی را فراهم کند، که از 1500 کیلو کالری می شود: 900 کیلوکالری(60 درصد از 1500 کیلو کالری) که با این حساب از مصرف 225 گرم کربوهیدرات بدست می آید(900 تقسیم بر 4 = 225). کربوهیدرات مصرفی باید از نوع کربوهیدرات مرکب، مانند فیبرهای خوردنی و نشاسته باشد و نوع ساده آن مانند شکر باید در حد کمی مصرف شود. فیبرهای خوردنی(کربوهیدرات های غیرقابل هضم) برای حجم وعده غذایی و احساس سیری بسیار مناسبند.
مواد معدنی و ویتامین ها: رژیم غذایی کاهش وزن باید میزان مشخصی از مواد مغذی لازم مانند مواد معدنی و ویتامین ها را تامین کند (با وجودی که از لحاظ داشتن میزان کالری کم ارزش هستند). بنابراین میوه جات و سبزیجات به دلیل کم ارزش بودن از لحاظ میزان کالری و غنی بودن از لحاظ ویتامین ها و مواد معدنی و تامین فیبرهای خوراکی، باید به میزان زیادی در وعده های غذایی گنجانده شوند.
الکل: مواد غذایی که حاوی الکل هستند باید به میزان محدودی استفاده شود، زیرا هر گرم الکل 7 کیلو کالری انرژی تامین می کند.
الگوهای رژیم و تغذیه: میزان احساس سیری در رژیم غذایی عامل بسیار مهمی است، زیرا که به فرد احساس رضایت می دهد.
میزان کافی غذاهای پروتئینی، سبزیجات و میوه جات فیبری و همه غلات، حبوبات و ذرت، احساس سیری را در فرد ایجاد می کند و به کاهش میزان غذا در رژیم غذایی کمک می کند. افزایش مصرف مایعات غیر شیرین در رژیم غذایی بسیار مفید است.
. غذاهای پرچرب مانند: روغن، کره، پنیر فرآوری شده، شکلات، خامه، بستنی، گوشت پرچرب، کلوچه و کماج، شیرینی، حلوا و غیره، سوپ خامه ای، دسر، سالاد، سس مایونز و سس سفید.
. غذاهای سرخ شده مانند: سمبوسه، اسنک سرخ شده آردی، نان روغنی، چیپس سیب زمینی
. غذاهای دارای کربوهیدرات بالا مانند: نان، کیک، کلوچه، میوه های خشک، برنجک چرب، سیب زمینی، عسل، شربت، مربا، پودینگ چرب یا شیرین(دسر محتوای آرد برنج و تخم مرغ)
. نوشیدنی های کربناتی و مالت دار، و آب میوه های شیرین.

منبع:

http://افزایش-وزن.worldfood.ir/T_19056_____%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-.htmتاريخ : پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 | 17:9 | نویسنده : نوماه

ارزش پروتئینی پای مرغ و بال مرغ نزدیک به صفر است

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:« ارزش پروتئینی پای مرغ و بال مرغ نزدیک به صفر است و از آنجائیکه پای مرغ ، چربی بالایی دارد و باعث افزایش وزن می شود برای بیماران دیابتی مضر است.»

محمد حسن انتظاری اظهار داشت: «استفاده از پای مرغ و بال مرغ در تهیه فراورده های گوشتی یک تقلب اقتصادی است و از نظر اخلاقی و علمی توجیهی ندارد.»
وی افزود:« از آنجائی که کبد مرغ محل تجمع دارو، سموم و برخی هورمون ها است بنابراین استفاده از آن به همراه ریه و امحاء و احشاء مرغ در خمیر مرغ امکان پذیر نیست.»
رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه جگر مرغ باید به صورت جداگانه استفاده شود، تصریح کرد:« با توجه به اینکه بال و گردن مرغ محل تجمع چربی است به همین خاطر قابل استفاده در خمیر مرغ نیست.»
وی با اشاره به اینکه تمام سوسیس و کالباس ها مشکل دار نیست ، ادامه داد:« روش تهیه فرآورده های گوشتی مشکل دار است و نه محصول بنابراین باید چاره ای برای روش تولید آن کرد.، چند سال گذشته با انتشار خبر گوشت های آلوده و تعمیم آن به تمام گوشت ها باعث شد که بسیاری از کارخانجات به مرز ورشکستگی برسند و این موضوع نباید در خصوص سوسیس و کالباس هم ادامه یابد.»

انتظاری با بیان اینکه در بازدیدهای سرزده که کارشناسان گروه تغذیه از کارخانجات تولید فراورده های گوشتی داشتند به مورد مشکوکی نرسیدیم، خاطر نشان کرد:« سوسیس و کالباس در ردیف موادی مثل چیپس، پفک و حتی نوشابه ها غیر تغذیه و مضر نیست که بتوان گفت ارزش غذایی ندارد و در صورتی که از مواد اولیه سالم استفاده شود یک منبع پروتئینی قوی محسوب می شود.»

منبع:

http://افزایش-وزن.worldfood.ir/T_19062_____%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.htmتاريخ : چهارشنبه نهم مرداد 1392 | 14:44 | نویسنده : نوماه


تخم مرغ چند عدد در هفته مجاز است؟

مصرف تخم مرغ روزي يک عدد يا يکروز درميان؟


ايا مي دانيد سرانه مصرف تخم مرغ در ايران چه مقدار است؟ به طور متوسط هر فرد بالغ ايراني  160 عدد تخم مرغ در سال مصرف مي کند  که تقريبا اين مقدار نصف ميزان مصرف تخم مرغ در کشورهاي توسعه يافته مي باشد. در بين  کشورها چين مکزيک و ژاپن با مصرف 300 سرانه  تخم مرغ در جايگاه نخست به سر مي برند. متاسفانه با وجودي که ايران  دهمين کشور توليد کننده تخم مرغ مي باشد بعلت باورهاي غلط در مورد کسترول تخم مرغ  سرانه مصرف از متوسط جهاني هم پايين تر است.خوردن تخم مرغ حتي بيش از يک عدد در روز باعث افزايش کلسترول نشده و براي بدن مضر نمي باشد.

چون تنها يک سوم اسيدهاي چرب تخم مرغ  از نوع  اشباع مي باشد لذا کلسترول ايجاد شده در اثر خوردن تخم مرغ از نوع HDLمي باشد که کلسترول خوب ناميده مي شود. بنابراين مصرف يک تخم مرغ براي هر انسان سالم مضر نمي باشد.

تخم مرغ از 8 ماهگي در غذاي کودک وارد ميشود و تا يکسالگي توصيه متخصصين تغذيه بر مصرف يک زرده کامل يک روز در ميان و از دو سالگي يک تخم مرغ در روز مي باشد.

مصرف تخم مرغ حتي در بيماران ديابتيک فشار خون بالا و قلبي عروقي  تا 3 عدد در هفته پيشنهاد مي شود . البته با رعايت شرايط پخت صحيح و بدون روغن.

يک تخم مرغ 60 گرمي آب پز حدودا 72کالري دارد. معمولا در رژيم هاي لاغري در وعده صبحانه تخم مرغ گذاشته مي شود زيرا نقش مهمي در ايجاد سيري در بدن دارد و کالري پايينتري نسبت به ساير هم گروهايي خود در گروه گوشت و پروتيين دارد.

بعلت بودن ويتامين ب12  در تخم مرغ   خوردن آن براي افراد کم خون توصيه مي گردد.

ارزش پروتيين تخم مرغ بعنوان بهترين پروتتين قابل مصرف 7/93 درصد مي باشد که در مورد ساير مواد غذايي در جايگاه اول قرار دارد. اين ارزش براي شير 84درصد  براي ماهي 76 و براي گوشت گاو 74 درصد مي باشد.

متاسفانه بعلت ديد نامناسب عموم در خصوص کلسترول مصرف تخم مرغ در جايگاه سبد خانوار را تحت شعاع خود قرار داده  است. تخم‌مرغ حاوي بهترين و با ارزش‌ترين نوع پروتئين (يعني حاوي تمام اسيدهاي آمينه ضروري مورد نياز براي ساخته شدن پروتئين‌هاي بدن است) در بين تمام غذاهاست. آلبومين يا همان پروتئين تخم‌مرغ، عمدتا در سفيده آن قرار دارد و به همين علت است که مصرف سفيده تخم‌مرغ مورد توجه بدن‌سازان قرار دارد. مقدار پروتئين موجود در يک تخم‌مرغ مي‌تواند 1?درصد نياز يک زن بالغ و حدود 12درصد نياز يک مرد بالغ را تأمين کند. علاوه بر پروتئين، تخم‌مرغ حاوي مقداري چربي است که در تأمين انرژي نقش دارد، چربي اشباع به ميزان 1/3 درصد  و غير اشباع 9/5   و کلسترول 385ميلي گرم در100گرم تخم مرغ وجود دارد.


تخم‌مرغ منبع خوب ويتامينA ،D ، E و برخي ويتامين‌هاي گروه  2B، ?B، 12B و اسيدفوليک است. جالب است بدانيد تنها ويتاميني که در تخم‌مرغ وجود ندارد،ويتامين C است. .يد، فسفر، روي، کلسيم، پتاسيم، سلنيوم و آهن از عناصر مهم موجود در زرده تخم‌مرغ هستند. در حقيقت، وجود اين عناصر به ترتيب براي ساخت هورمون تيروئيد، سلامتي استخوان‌ها، عملکرد مناسب سيستم ايمني، بهبود زخم، بلوغ و رشد بهينه، عملکرد بهتر سيستم عصبي و حذف راديکال‌هاي آزاد ضروري است.

ممکن است وقتي تخم‌مرغي را در ظرفي مي‌شکنيد، با ديدن زردي بيش‌از اندازه زرده تخم‌مرغ، سئوال بالا به ذهنتان خطور کرده باشد و براي پاسخ به اين سئوال، متخصصان تغذيه در تحقيقات خود به نتايج مهمي دست يافته‌اند از جمله اينکه: رنگ زرده به ميزان کمي تحت تأثير ژنتيک پرندگان است، ولي بيشتر تابع غذاي مصرفي مرغ است. به عنوان مثال، افزودن بتاکاروتن (رنگ طبيعي زرد- نارنجي موجود در سبزيجات زردرنگ) به غذاي مرغ، موجب زردتر شدن رنگ زرده تخم‌مرغ او خواهد شد. پررنگ بودن زرده نشانگر مغذي‌تر بودن آن نخواهد بود و حتي بر مزه آن نيز تأثير چنداني نخواهد داشت.

بر اساس نتايج به دست آمده از تحقيقات متخصصان تغذيه، رنگ زرده تخم‌مرغ‌هاي محلي به علت مصرف سبزيجات بيشتر توسط مرغ‌هاي خانگي، زردي بيشتري دارد، اما اين به معناي بالا بودن ارزش غذايي تخم‌مرغ‌هاي محلي نيست و از ديدگاه تغذيه‌اي مصرف هر دوي آن‌ها مناسب است.

وجود مقداري کلسترول در تخم‌مرغ، عده‌اي را چنان نگران ساخته است که مصرف آن را به شدت محدود و يا کلا قطع نموده‌اند، در حالي که کلسترول موجود در اين غذاي با ارزش در حدي است که با مصرف روزانه يک تخم‌مرغ، ميزان کلسترول بدن به طور معني‌داري تغيير نخواهد کرد. براي افراد مبتلا به بيماري‌هاي قلبي-عروقي نيز مصرف 2تا 3عدد تخم‌مرغ کامل در هفته بدون اشکال خواهد بود. ضمنا مصرف روزانه سفيده پخته‌شده تخم‌مرغ نيز براي مبتلايان به بيماري‌هاي قلبي-عروقي بدون مانع است، البته فرد با توجه به نياز بدن خود و تحت نظر مشاور تغذيه مي‌تواند مقدار دقيق تخم‌مرغ مورد نياز خود را مشخص کند. ورزشکاران نيز بهتر است از مصرف مقدار فراوان تخم‌مرغ کامل و حتي سفيده پخته‌شده آن به صورت هر روزه خودداري کنند و براي تعيين مقدار دقيق مصرف آن، با مشاور تغذيه مشاوره نمايند.


چرا نبايد تخم‌مرغ را خام مصرف کرد؟


اگر يادتان باشد در گذشته يکي از همراهان قديمي چلوکباب، زرده تخم‌مرغ خام بود. البته در اين بخش نمي‌خواهيم دهان شما آب بيافتد و تا همين جا، بسنده مي‌کنيم، اما مدت‌ها است که متخصصين تغذيه مردم را از مصرف تخم‌مرغ خام منع کرده‌اند، زيرا اشکال عمده‌اي که در اين روش مصرف وجود دارد، خطر آلودگي تخم‌مرغ به باکتري سالمونلا است که مي‌تواند بسيار خطرناک باشد. طبيعتا امکان آلودگي به سالمونلا در تخم‌مرغ‌هايي که به طور صنعتي تهيه و بسته‌بندي نمي‌شوند، بيشتر است. همچنين سفيده تخم مرغ حاوي پروتيني است به نام آويدين که در صورت خوردن سفيده به صورت خام فرد  در معرض خطر کمبود ويتامين هاي گروه ب (بيوتين) قرار خواهد گرفت.بنابراين خوردن تخم مرغ بصورت خام به هيچ وجه توصيه نمي شود.


نکات تخم مرغي


* تخم‌مرغ‌ها بايد پوسته‌اي سخت و محکم داشته باشند. زماني که تخم‌مرغ را در ظرفي مي‌شکنيم، زرده آن بايد گرد و برجسته و سفيده آن ژله مانند باشد.


* براي تست تازگي تخم‌مرغ، يک تخم‌مرغ را داخل کاسه‌اي پر از آب بيندازيد. اگر تخم‌مرغ در ته ظرف ته‌نشين شد، تازه است، ولي اگر تخم‌مرغ روي آب شناور ماند، دليل بر کهنه بودن آن است، زيرا داخل تخم‌مرغ‌هاي کهنه هواي بيشتري وجود دارد و اين امر موجب معلق ماندن آن‌ها مي‌شود.


* بهتر است، براي حفظ ارزش غذايي تخم‌مرغ، در هنگام پخت نيمرو، در تابه را بگذاريد. همچنين براي سُرخ شدن کامل تخم‌مرغ، هر دو طرف آن را سرخ کنيد.


× حلقه سبز اطراف زرده تخم مرغ آب پزشده نشانه پختن بيش ازحد ان است. دليل آن ترکيب گوگرد و آهن موجود در زرده مي باشد. مصرف اين قسمت رنگي ضرري ندارد.


در ذيل نام تعدادي غذا که در آن تخم مرغ نقش اصلي و پايه را دارد ذکر مي شود تا تنوع بالا  در مصرف تخم مرغ يادآوري شود:


خاگينه  دو پيازه( پياز را سرخ کرده روي آن تخم مرغ مي زنند و با پياز خام و نان ميل ميشود) خرما تخم مرغ  انواع کتلت .انواع املت نرگسي  اشکنه کوکو ها نيمروها باقلاقاتق   ميرزاقاسمي شامي ها سوفله ها و ... مي باشد

اميد است به تدريج با بالارفتن سطح اگاهي  عمومي و اموزش هاي گوناگون مصرف تخم مرغ به صورت مستقيم در سبد خانوار خانوار به خصوص گروه هاي هدف مثل زنان باردار و شيرده و کودکان و سالمندان و.. قرار گيرد.

منبع:

http://www.doctor.ir/article.aspx?a=4&i=296تاريخ : جمعه سی و یکم خرداد 1392 | 1:29 | نویسنده : نوماه
 غذاهای ضدیبوست

یکی از مهمترین علل یبوست رژیم غذایی غلط و تنبلی روده می باشد که به راحتی می توان با اصلاح برنامه غذایی و مصرف غذاهای ملین و شرطی نمودن عمل دفع آن را مرتفع نمود در ذیل به مختصر اشاره می گردد :
1- مصرف برنج ، نان های فانتزی ، ماکارونی و گوشت قرمز در رژیم غذایی کاهش یافته و سبزیجات و میوه جات و نان سنگک بیشتر مصرف شوند.
2- در یبوست خفیف : 3 قاشق خاکشیر و 2قاشق شکر با یک لیوان آب گرم مخلوط شده ، یک لیوان بعد از صبحانه و یک لیوان قبل از خواب میل شود.
3- یبوست شدید : قرص سی لاکس و یا ( 2 قاشق غذاخوری برگ سنا همراه با 2 قاشق غذاخوری گل سرخ در یک لیوان آب بصورت دم کرده ) بعد از صبحانه میل شود.
4- در موارد یبوست طولانی مدت باید ابتدا بیمار تنقیه شود ( یک لیوان روغن زیتون با 4 لیوان آب گرم )

در مورد درمان یبوست باید ذکر کنم هر میوه ای برای رفع یبوست کارساز نیست، زیرا وجود فیبر در غذا و یا سبزی است که آن را برای درمان یبوست مفید می سازد. سیب با پوست دو عدد در روز با 8 لیوان آب، گلابی با پوست و آناناس برای یبوست خوب است . شما باید غذاهای غنی از سبزیجات و سالاد فراوان به همراه غذا میل کنید. فیبر به میزان زیاد در سبوس غلات، در میوه ها و سبزی ها مثل کلم ، کاهو ، اسفناج، سبزی خوردن و خشکبار مثل برگه آلو، برگه سیب، انجیر خشک و کشمش موجود است و حبوبات هم فیبر زیادی دارند خصوصاً لوبیا. اگر هر روز صبح ناشتا 1لیوان خاکشیر گرم میل کنید بسیار مفید است یا بعضی اوقات به همراه صبحانه 1 لیوان آلو خشک و انجیرخشک و برگه هلوی خیس خورده، حتماً مصرف کنید و برای یبوست های شدید، قرص گیاهی ضد یبوست " دینه" را یک روز در میان مصرف کنید.
تعدادی از مواد غذایی که برای رفع یبوست مناسب هستند شامل : آلوی پخته،انجیر تازه یا خیسانده در شیر یا به شکل کمپوت و مربای انجیر، خوردن روزانه 1 تا 2 لیوان آب پرتقال ، انگور، تمشک ، طالبی ، روغن زیتون ، پیاز پخته ، تره ، جوشانده چغندر، گوجه فرنگی، خیسانده برگه هلو، شاه توت رسیده ، توت فرنگی ، خربزه ، خوردن سیب با پوست به هنگام خواب و خوب جویدن آن.
همچنین نان سبوس دار با آب کافی به همراه غذا دفع مدفوع را بهتر و سریعتر می سازد یا با هر غذا 1 قاشق سبوس گندم یا برنج + 1 لیوان آب بخورید.

کارشناس تغذیه تبیانتاريخ : جمعه سی و یکم خرداد 1392 | 1:19 | نویسنده : نوماه

درمان یبوست

 

درمان یبوست با تغذیه مناسب

موثرترین درمان برای یبوست ایجاد یک تغییر مهم در رژیم غذایی است که البته امروزه کمتر به آن توجه می‌شود.

یبوست حالتی است که درآن مدفوع سخت و کوچک است و برای برطرف شدن آن ( اجابت مزاج) نیاز به استفاده از داروست.بعضی افراد از مسهل‌های مختلفی برای درمان یبوست استفاده می‌کنند. ولی در بیشتر مواقع با استفاده مداوم از مسهل، قدرت طبیعی کولون کاهش یافته و اجابت مزاج طبیعی و بدون استفاده از مسهل مشکلتر می‌گردد.

 

در واقع کولون به استفاده از مسهل عادت می‌کند. همچنین استفاده از مسهل مانع از بروز علایم هشدار دهنده مهمی مانند یبوست و درد، هنگام اجابت مزاج می‌شود. بدون وجود این اخطارها، افراد همچنان به خوردن غذاهایی که واقعاً می توانند عامل خطرناکی برای به خطر افتادن سلامتی آنها باشند، ادامه می دهند.

 

یبوست معنای متفاوتی برای افراد مختلف دارد. طبق بررسی‌های انجام شده، بعضی از افراد هر شش تا دوازده روز و آن هم با کمک مسهل‌های قوی اجابت مزاج دارند و حتی این مسئله را به عنوان امری طبیعی پذیرفته‌اند. فعالیت و حرکت روده برای دفع، به میزان سلامتی افراد بستگی دارد. برای بعضی از افراد حرکت روده و اجابت مزاج درهر دو روز یکبار، طبیعی است. درحالیکه فرد دیگری ممکن است روزانه سه بار و حتی بیشتر دفع انجام دهد و هر دو آنها کاملاً سالم باشند.


یبوست به دلیل اختلالات روحی بوجود نمی‌آید یا حداقل با اطمینان می توان گفت که، این مسئله عامل اصلی نیست. اگر چه پس ازعمری تحمل درد و رنج ناشی از مشکلات روده، هر کسی در مورد سلامت و قابلیتها‌یش، شک خواهد کرد.

 

تو صیه های تغذیه ای مناسب در درمان یبوست :

1 ـ رژیم غذایی متکی بر کر بوهیدرات به همراه سبزیجات و میوه‌جات مطمئن‌ترین راه برای درمان یبوست است.

2 ـ تقریباً اکثر مردم، اثرات مثبت آلو را در مورد یبوست می شناسند. آلو یکی از میوههایی است که برای درمان یبوست مفید است. بدین طریق که تغییراتی در افزایش فعالیت قسمتهای پایینی روده داده و به یبوست پایان می‌دهد.

3 ـ مصرف حبوبات(حبوبات حاوی انواع فیبرها بخصوص فیبرهای بسیارجاذب آب، یعنی سلولزوهمی سلولز می‌باشند) می‌تواند به اجابت مزاج تا حد زیادی کمک نماید.

 

4 ـ نوشیدن روزانه بین 8 تا 12 لیوان آب به درمان یبوست کمک می کند.

 

درمان يبوست در خانه با ميوه ها

-درمان یبوست با گلابي
افرادي که از يبوست رنج مي کشند، با گلابي مي توانند خود را درمان کنند.برای درمان یبوست بعد از شام يا در هنگام صبحانه، يک عدد متوسط گلابی ميل کنيد.

-درمان یبوست با انگور
ثابت شده درمان با انگور براي رفع يبوست بسيار مهم مي باشد. انگور مي تواند باعث آرامش معده و روده شود. توصيه شده براي درمان يبوست، فرد روزانه بايد 350 گرم انگور مصرف کند. هنگامي که انگور تازه در دسترس نباشد، مي توان از کشمش و يا کشمش خيس شده در آب استفاده کرد. کشمش را بايد 24 تا 48 ساعت در آب بگذاريد. هر روز از اين انگور و يا کشمش به مقداري که گفته شد، مصرف نماييد تا يبوست از بين برود.

-درمان یبوست با پرتقال
1 تا 2 عدد پرتقال را قبل از خواب و  1 تا 2 عدد پرتقال را بعد از خواب و يا در حين خوردن صبحانه ميل کنيد.

-درمان یبوست با انجير يا انبه

انجير تازه يا خشک شده داراي اثر تسکين دهنده يبوست مي باشد. قبل از خواب، 4 تا 5 عدد انجير خشک را در آب خيس کنيد و فردا صبح ميل کنيد.

خوردن نصف انبه در صبحانه برای درمان یبوست بسيار مفيد است.

-درمان یبوست با اسفناج
اسفناج تازه داراي موادي است که براي تميز کردن، بازسازي و احياء روده ودرمان یبوست مفيد مي باشد. 100 ميلي ليتر آب اسفناج مخلوط شده با همان مقدار آب را 2 بار در روز بنوشيد.

 

-درمان یبوست با نارگیل

مصرف نارگیل در پیشگیری و درمان یبوست موثر است.نارگیل حاوی فیبر قابل توجهی بوده به طوری که در هر 100 گرم از این میوه، 9 گرم فیبر خوراکی وجود دارد بنابراین مصرف آن در پیشگیری از یبوست و یا درمان آن بسیار موثر است.

http://www.beytoote.com/health/malady-remedy/constipation-treatment1-nutrition.html

منبع:تلخیص ازiranhealers،tebya

تاريخ : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1392 | 19:34 | نویسنده : نوماه

خواص درمانی عرق بید مشک

بیدمشک گیاهی است از نژاد بید سنبله‌های آن دارای اسانس معطر است. اسانس یا عرق بیدمشک علاوه بر خواص درمانی برای معطر کردن شربت‌ها نیز به کار می‌رودبیدمشک گیاهی ملین و تقویت‌کننده قلب، اعصاب و محرک قوای جنسی است. این گیاه دارویی دستگاه گوارش را تقویت کرده و اشتها را افزایش می‌دهد. جوشانده برگ یا پوست درخت بیدمشک سبب دفع انگل‌ها و کرم‌های معده و روده می‌شود


بیدمشک تقویت‌کننده دستگاه عصبی بوده و جوشانده برگ آن با عسل اعصاب را آرام می‌کند. همچنین عرق بیدمشک، آرامبخش و خواب‌آور است. جوشانده گل بیدمشک همراه با شکر، ناراحتی‌های عصبی، افسردگی، درد‌های عصبی و روماتیسمی را بهبود می‌بخشدعرق بیدمشک مقوی قلب بوده و برای حفظ سلامتی آن بسیار مناسب و موثر است و همچنین باعث کاهش تب می‌شود و خاصیت تب‌بر دارد.

منیع:

http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/attribute-cure.html

 تاريخ : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1392 | 19:29 | نویسنده : نوماه

خواص عرق بهار نارنج

بهار نارنج

بهار نارنج آرامش ‌بخش و ضدهیجانات دستگاه عصبی است، سردردهای عصبی و میگرنی را کاهش می‌‌ دهد و تپش نامنظم قلب و اضطراب را از بین می ‌‌برد.

مرتضی صفوی متخصص تغذیه می گوید: عرق بهار نارنج دارای طبیعت گرم و مقوی جسم و روح است.

پوست نارنج ضد یبوست است و برای افرادی که معده‌ ی آن ها زیاد ترش می ‌کنند، بهترین دارو است.

مربای بهار نارنج مقوی معده و ضد تشنج است.

عرق بهار نارنج اشتهاآوری قوی است و برای رفع ضعف اعصاب مفید و نشاط آور است و در تسکین ناراحتی‌ های سینه و تپش قلب مؤثر است.

عرق بهار نارنج برای معطر کردن شربت‌ ها استفاده می ‌شود، اعصاب را تقویت و بی ‌خوابی را درمان می‌ کند.

مصرف عرق بهار نارنج تپش نامنظم قلب، تشویش و اضطراب را از بین می ‌‌برد و افرادی که مشکل اختلال خواب دارند، می ‌توانند پیش از خواب، مقداری عرق بهار نارنج با چای مصرف کنند.

عرق بهار نارنج به جای دیازپام

با توجه به نتایج به دست آمده از یک مطالعه، از بهار نارنج می ‌توان به عنوان یک پیش داروی موثر جهت کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی استفاده کرد.

این مطالعه با هدف مقایسه ی تاثیر عرق بهار نارنج و دیازپام بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی توسط دکتر محمود اخلاقی، استادیار گروه بیهوشی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و جمعی از همکاران انجام شد.

در این مطالعه تعداد 60 بیمار 14 تا 48 ساله ی مراجعه‌ کننده به بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد جهت عمل جراحی، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 30 نفره تقسیم شدند.

2 ساعت قبل از عمل به گروه یک 100 سی‌ سی عرق بهار نارنج و به گروه 2 محلول یک قرص 5 میلی ‌گرم دیازپام در 100 سی ‌سی آب به صورت خوراکی داده شد.

میزان اضطراب بیماران توسط پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر و علائم حیاتی بیماران قبل و 2 ساعت پس از دریافت دارو ثبت شد.

یافته‌ های این پژوهش:

گروه‌ ها از نظر ویژگی ‌های دموگرافیک، نبض و اضطراب قبل از عمل همسان بودند.

میزان اضطراب موقعیتی پس از مصرف دارو در هر دو گروه مصرف ‌کننده ی بهار نارنج و دیازپام کاهش یافت.

مقایسه ی دو گروه تفاوت آماری معنی ‌داری نداشت.

تغییرات تعداد نبض و فشار خون در هر دو گروه قبل و بعد از مصرف دارو تفاوت آماری معنی ‌داری نداشت.

منابع:

فارس

ایسنا

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=128914تاريخ : پنجشنبه هشتم فروردین 1392 | 0:44 | نویسنده : نوماهاگر عصبانی هستید این ها را مصرف کنید

روزانه افراد با تنش های مختلف محیطی روبرو بوده که مغز انسان در مواجهه با این عوامل استرس زا، واکنش های مختلفی را اعمال نموده که در نهایت روی عملکرد خود مغز، سایر ارگان ها و رفتار فرد نمود می یابد. این واکنش های عصبی از سوی فرد گاهاً با عصبانیت تظاهر می یابد.


قندها و کربوهیدرات های پیچیده

تمامی کربوهیدرات ها (اعم از ساده و پیچیده)، مغز را تحریک می کنند تا سروتونین بیشتری تولید کند. برای تنظیم میزان سروتونین بهتر است کربوهیدرات های پیچیده مصرف شود که آرام تر هضم می شوند. بهترین منابع این مواد، غلات و نان های سبوس دار است. مصرف قندها همچنین باعث تولید ترکیبات شیمیایی به نام اپیوئیدها در بدن می شود. اپیوئیدها ترکیبات آرام بخشی هستند که نه تنها خاصیت ضد درد دارند، بلکه بر روحیه هم اثر مطلوب می گذارند. همچنین تحقیقات نشان می دهد مصرف حتی مقدار کمی قند، قدرت یادگیری و حافظه انسان را بهبود می بخشد و مصرف 1 تا 2 قطعه کوچک شکلات در روز می تواند تأثیر خوبی بر روحیه فرد داشته باشد.

چربی های ضدافسردگی


چربی ها، به ویژه چربی های غیراشباع مانند اسیدهای چرب امگا - 3 و امگا - 6 در ساختمان سلول های عصبی به کار می روند به همین دلیل مصرف مقادیر مناسبی از روغن های گیاهی مایع مانند روغن ذرت، سویا، کانولا، روغن زیتون و همچنین روغن ماهی برای سلامت و عملکرد سیستم عصبی ضروری است. مطالعات جدید نشان می دهد که مصرف روغن ماهی و یا مکمل اسیدهای چرب امگا - 3 در پیشگیری و درمان افسردگی و پریشانی تأثیر شگفت انگیزی دارد.

پروتئین، پیش ساز ناقلین عصبی


زیر واحدهای اسیدآمینه پروتئین ها منبع سرشاری از پیش سازهای ناقلین عصبی چون سروتونین، دوپامین و GABA می باشد. در این بین به خصوص می توان به اسید آمینه تریپتوفان، گلوتامات و تیروزین اشاره نمود که به ترتیب پیش ساز سروتونین، دوپامین و GABA می باشند و به وفور در پروتئین های حیوانی و گیاهی پراکنده اند.

ویتامین های روحیه بخش

ویتامین های E و C: آسیب هایی که اکسیدان ها به سلول های مغز وارد می کنند می تواند منجر به ناهنجاری های عصبی و افسردگی شود. به همین دلیل استفاده از ویتامین های E و C که آنتی اکسیدان هایی قوی هستند در حفظ سلامت سیستم عصبی بسیار مفید خواهد بود. انواع میوه ها و سبزی ها منابع غنی ویتامین C می باشند (به ویژه فلفل، مرکبات، گوجه فرنگی و کلم بروکلی). ویتامین E نیز در روغن های گیاهی به وفور یافت می شود. اما مهم ترین ویتامین هایی که کمبود آن ها باعث ناکارآمدی مغز انسان می شود، عبارتند از: ویتامین گروه B (به ویژه ویتامین های B1,B6,B9,B12).

ویتامین B12 :

کمبود این ویتامین سبب رفتارهای روانی، جنون، کاهش حافظه و هذیان گویی می شود. منابع غذایی آن عبارتند از جگر، قلوه، شیر، پنیر، تخم مرغ و ماهی، گوشت قرمز و مرغ.

ویتامین B1:

علائم کمبود این ویتامین عبارتند از افسردگی، بداخلاقی، کاهش تمرکز و حافظه و احساس خستگی. این ویتامین در غلات صبحانه نخود فرنگی، تخمه آفتابگردان، ارزن، جوانه گندم، کنجد، سویا و آجیل (به خصوص بادام هندی، بادام و گردو) موجود است.

ویتامین B6 :

کمبود این ویتامین موجب جنون و افسردگی می شود و منابع غذایی آن عبارتند از جوانه گندم، آرد جو، آجیل (مخصوصاً گردو)، حبوبات، (سویا، عدس و لوبیا)، جو، موز، بادام زمینی، کره بادام زمینی، آووکادو، گندم و کشمش.

اسیدفولیک :

علائم کمبود اسیدفولیک خستگی مزمن، پریشانی، بی خوابی فراموشی و گیجی می باشند. منابع غذایی آن عبارتند از مخمر، لوبیا، کلم بروکلی، کاسنی، حبوبات (به خصوص نخود)، سویا، سبزی ها (مخصوصاً اسفناج، کلم و بامیه)، بادام، چغندر، هویج، گردو، برنج قهوه ای و ذرت.

ویتامین B3 :

علائم کمبود ویتامین B3 کاهش حافظه، آشفتگی های روحی، افسردگی و اضطراب بوده و منابع غذایی آن عصاره مخمر، مخمر آب جو، پنیر، بادام زمینی، کره بادام زمینی، کنجد، برنج قهوه ای، آرد سبوس دار، جوانه گندم، نان سبوس دار، جو و حبوبات (به خصوص نخود) می باشند.

بیوتین :

علائم کمبود آن بی حالی شدید، پریشانی، افسردگی و پرخوابی بوده و در تخم مرغ، جگر، گل کلم، قارچ، موز، هندوانه، توت فرنگی و بادام زمینی به مقدار زیادی وجود دارد.

مواد معدنی، تقویت کننده اعصاب


یکی از مواد معدنی که در سلامت جسمی و روحی تأثیر زیادی دارد، آهن است. آهن اکسیژن را از ریه به بافت ها و اندام های بدن می رساند و کم خونی ناشی از فقر آهن، اکسیژن رسانی به بافت ها، از جمله مغز و اعصاب را مختل می کند. به علاوه، آهن در ساخت و عملکرد میانجی های عصبی نیز دخالت دارد. غذاهای غنی از آهن مانند جگر، گوشت، مرغ، ماهی و حبوبات هستند و بهتر است همراه منابع ویتامین C مصرف شوند تا آهن آن ها بهتر جذب گردد. در مقابل، دریافت این غذاها به همراه چای جذب آهن را کاهش می دهد.

روی و مس نیز از عناصر معدنی هستند که در رشد و تکامل سیستم عصبی انسان اهمیت ویژه ای دارند.

مصرف مقادیر کافی سلنیوم نیز برای بهبود حالات روحی افراد توصیه می شود؛ چرا که کمبود سلنیوم باعث عصبانیت، پرخاشگری، افسردگی و تحریک پذیری می گردد. مصرف سلنیوم در افراد مسن کارایی مغز را افزایش می دهد. غذاهای حیوانی مانند گوشت، مرغ و ماهی غنی از روی، مس و سلنیوم هستند.

منیزیم نیز در بهبود خلق و خو و حالات عصبی نقش شناخته شده ای دارد.

بیوفلاونوییدها، هدیه گیاهان

این ترکیبات طبیعی که به وفور در میوه ها و سبزی ها، چای سیاه و سبز، شکلات و ... یافت می شوند، به واسطه خاصیت آنتی اکسیدانی خود از سیستم عصبی در برابر آسیب ها محافظت می کنند. همچنین، از بسیاری بیماری های عصبی جلوگیری کرده و در بهبود روحیه و خلق و خو موثر هستند.

درمان با داروهای گیاهی

سنبل الطیب، که بعضی وقت ها مسکن طبیعی نامیده می شود، همیشه برای منظم کردن سیستم عصبی، تسکین تنش، خشمگینی، خستگی و استرس عصبی و دل شوره استفاده شده است. سنبل الطیب به عنوان یک آرامش بخش، اعتیادآور نیست و به همراه داروهای خواب آور برای درمان بی خوابی بسیار مفید می باشد.

سال ها schisandra berry (نوعی توت) در داروهای چینی به عنوان احیاگر مجدد حس ها استفاده می شده است. schisandra berry تحمل فیزیکی و تمرکز روحی را افزایش می دهد و در این زمان اعصاب را آرام می کند و اضطراب را از فرد دور می کند. توصیه می شود این داروهای گیاهی در طول روز یا قبل از خواب به صورت دم کرده (سنبل الطیب با گل گاو زبان) به میزان یک لیوان کوچک یا کپسول استفاده شود.تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 15:21 | نویسنده : نوماه

پُرخوری در اثر عصبانیت

عصبانیت

مشاهده شده است که اغلب چاقی ها در اثر زیاد خوردن برای فروکش کردن عصبانیت یا اضطراب رخ می دهد.

اصولا این افراد برای گرسنگی غذا نمی خورند. این افراد، غالبا غذاهای پرچرب و پرکالری را مصرف می کنند تا از نظر روحی آرام شوند و به مسئله ای فکر نکنند.

در افراد احساساتی، غذا به عنوان ابزار روانی به کار می رود و فرد را از عصبانیت و خشمگین شدن رها می کند؛ به عنوان مثال 32 درصد اینگونه افراد، زمانی که خوشحالند، استیک و گوشت مصرف می کنند، 39 درصد آنان هنگامی که ناراحتند، بستنی یا شیرینی مصرف می کنند و 36 درصد آنها هنگامی که افسرده و خسته اند، چیپس و سیب زمینی سرخ شده می خورند.

نشانه های این گرسنگی کاذب به صورت کم وزنی، کم پشتی موها ، بیماری و ... می باشد.

گرسنگی جسمی با گرسنگی احساسی چه تفاوتی دارد؟

بر اساس تحقیقات انجام شده، تفاوت زیادی در گرسنگی جسمی و گرسنگی از نظر احساسی وجود دارد.

- گرسنگی احساسی، ناگهان اتفاق می افتد، اما گرسنگی جسمی به تدریج رخ می دهد.

- افراد احساسی فقط به خاطر پُِرشدن معده غذا می خورند و با سرعت غذاهایی مثل بستنی، چیپس و پیتزا می خورند.

ولی در گرسنگی جسمی ، فرد به خاطر آنکه واقعا گرسنه است، غذا می خورد. این افراد کمتر می خورند و از همه مهم تر اینکه غذاهای سالم و مغذی می خورند.

مشاهده شده اولین خوراکی که افراد احساسی تمایل به مصرف آن دارند، بستنی است و بعد از آن در خانم ها شکلات و شیرینی و در آقایان پیتزا و استیک می باشد.

خوردن از روی احساسات بر روی وزن بدن تاثیر می گذارد و آن را از حالت تعادل خارج می کند. به طور کلی، اگر رژیم درستی بگیرید و مرتب ورزش کنید، مطمئن باشید که افزایش وزن نخواهید یافت، به شرط آنکه احساسات خود را نیز بتوانید کنترل کنید.

از کجا می توان تشخیص داد که گرسنگی کاذب دارید و جزو گروه احساسی در غذا خوردن هستید یا نه؟

به سوالات زیر پاسخ دهید:

آیا گرسنگی در شما ناگهان ظاهر می شود؟

آیا هنگام استرس یا عصبانیت زیاد غذا می خورید؟

آیا بعد از صرف غذا، از اینکه غذا خوردید، احساس گناه می کنید؟

آیا غالبا تنها غذا می خورید؟

آیا بعد از یک اتفاق ناخوشایند غذا می خورید ،حتی اگر احساس گرسنگی نکنید؟

آیا دیدن غذا خوردن یک نفر، در شما انگیزش خوردن را به وجود می آورد؟

آیا شما غذا می خورید، به علت آنکه کاری ندارید؟

آیا علاقه به خوردن غذاهای ناسالم دارید؟

آیا برای راضی و خوشحال کردن خود، غذا می خورید؟

اگر به سوالات بالا جواب مثبت دهید، بدان معنی است که شما جزو گروه احساسی هستید.

تقریبا یک سوم زنانی که رژیم لاغری می گیرند ، دچار اختلالات غذا خوردن می باشند. این اشخاص باید اتفاقات اطراف خود را تجزیه و تحلیل کنند و باید بدانند که چه کاری از خوردن جلوگیری می کند و با آن کار رژیم خود را درست کنند.

پنج گروه از افراد احساسی در غذا خوردن

پرخوری

1-افراد عصبانی

هنگامی که عصبانی هستید، غذا نخورید و یا اینکه احساسات خود را خاموش کنید و بعد غذا میل کنید.

2- افراد ناامید

این گروه از افراد معتقدند که هیج موقعیت خوبی برایشان پیش نمی آید و قادر به انجام هیچ کاری نیستند. لذا با خود می گویند: «چرا باید به سلامتی و وزن خود اهمیت بدهم. غذا خوردن به من کمک می کند تا از این مسائل رهایی یابم.» 

3- افرادی که عدم کنترل در زندگی دارند

این گونه افراد معتقدند زندگی برایشان مشکل شده و همه برای آنها قانون وضع می کنندو با خود می گویند:«اما خوشبختانه برای خوردنم، خودم مسئولم. پس من هر چقدر می خواهم می خورم.»

4- افراد حساس و خواهان تشکر و قدردانی از اطرافیان خود

کاری را انجام داده اید و هیچ کس به آن کار توجهی نمی کند و از شما قدردانی نمی کند. برای اینکه خود را خوشحال کنید، با خود می گویید که خودم می دانم چه کار مهمی انجام داده ام، پس جشن می گیرم و از خودم پذیرایی می کنم و امشب را به عیش و نوش می گذرانم.

لازم به ذکر است زنان از آنجایی که روحیه لطیفی دارند، بیشتر در معرض این مشکل می باشند. لذا برای جلوگیری از این افکار، از آنها تعریف کنید.

5- افراد خسته

احساس تنهایی و بی کسی می کنید، هرکسی مشغول کاری است و هیچ کس به شما توجه نمی کند. اما تنها چیزی که برای رفع تنهایی وجود دارد، غذاست.

راه های جلوگیری از خوردن بر اساس احساسات

1- ورزش کنید. ورزش باعث کاهش استرس و عصبانیت می شود و به شما انرژی و روحیه می دهد.

2- آب بنوشید. نوشیدن آب باعث جلوگیری از  ورود کالری اضافی به بدن می شود.

3- راه بروید.

4- به دوستتان زنگ بزنید.

5- چای بنوشید.

6- ورزش یوگا انجام دهید.

7- بهترین راه حل آن است که برنامه غذایی خود را هفتگی تغییر دهید و این برنامه را هر روز رعایت کنید.

8- بنشینید و با خود فکر کنید تا راه حلی برای شاد شدن را بیابید.

9- خوشحال باشید از اینکه سالم هستید و می توانید به دیگران کمک کنید.

منبع:http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=76569تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 15:17 | نویسنده : نوماه

مقابله با غذا خوردن ناشی از احساسات

خوردن جلوی تلویزیون

در مطلب قبل با عنوان "غذا خوردن از روی احساسات"، در مورد عوامل ایجاد کننده ی این مشکل، برای شما مطالبی را بیان کردیم. حال 5 راه مقابله با آن را می گوییم.

1- معایب غذا خوردن خود را بیابید:

تغذیه ی خود را بررسی و معایب آن را شناسایی كنید. شما نمی ‌توانید در مورد چیزی كه از آن اطلاع ندارید، تغییری ایجاد كنید. بنابراین ابتدا باید درباره آنچه (نحوه تغذیه خود) می ‌خورید با خود صادق باشید.

برای یك هفته مقدار غذای خود را در دفتر یادداشتی ثبت كنید. بنویسید كه دقیقا چه وقت و چه زمان ‌هایی، سراغ خوردن می روید و هنگام خوردن چه احساسی دارید.

سپس آخر هفته سراغ دفترچه بروید و اظهارات زیر را كامل كنید: من وقتی احساس… می ‌كنم به غذا پناه می‌ برم، زیرا…

مواقعی را كه برای تسكین بخشیدن به احساسات جریحه ‌دار خود و از روی عصبانیت به سمت ریزه خواری می ‌روید، یادداشت كنید و عکس العمل های احساسی را كه بعد از خوردن پیدا می‌ کنید، یادداشت كنید.

2- بدون غذا خوردن از پس مشكلات برآیید:

مراقب خود باشید‌. شما می ‌دانید كه خوردن، راه حل اساسی برای آرام کردن نیست. بنابراین برای غلبه بر وضعیت نامطلوب، بدون استفاده از خوراكی، راه‌های بهتری را بیابید.

اگر استرس دارید از یك روانشناس كمك بگیرید، یا پیاده‌ روی كنید. اگر احساس تنهایی می ‌كنید با دوست خود تماس بگیرید و با او قرار بگذارید كه به استخر بروید. ورزش كنید و این فكر را كه "باید چیزی بخورم"، رها كنید.

اگر از راه‌ هایی غیر از خوردن استفاده کنید، می‌ بینید كه اضطراب شما كاهش می یابد و در مقایسه با پناه بردن به غذا، احساس آرامش بیشتری خواهید كرد.

* یاد بگیرید كه تشخیص دهید چه هنگام واقعا گرسنه‌ هستید.

افراد مبتلا به پُرخوری عصبی به شما نشان می دهند كه آنها نمی ‌دانند واقعا چه زمانی گرسنه ‌اند، چون مدام در حال خوردن هستند.

گرسنگی واقعی زمانی است كه شما در معده خود احساس مالش و ضعف می‌ كنید و به این ترتیب دوست دارید چیزی بخورید. بنابراین باید حواس خود را به كارهای دیگری پرت كنید و تا زمانی كه حس گرسنگی واقعا به سراغ تان نیامده است، چیزی نخورید.

3- عادات خود را تغییر دهید:

قبل از هر چیز باید انگیزه‌های خود را برای خوردن شناسایی كنید. اگر مدت ‌هاست كه گرفتار پُرخوری احساسی هستید، باید عادات خود را در چارچوب صحیح قرار دهید.

اگر فیلم دیدن برای شما به معنای خوردن یك بسته پف فیل است، یا بدون خوردن یك بسته چیپس یا بیسكویت نمی ‌توانید تلویزیون تماشا كنید، باید دست به كار شوید و تصمیم بگیرید كه این عادت ‌ها را كنار بگذارید.

4- محیط تغذیه ‌ای خود را تغییر دهید:

در خانه خود، هله ‌هوله نگه ندارید.

اگر ممکن است خودتان به خرید نروید تا چشم تان به خوراكی ‌های وسوسه‌ انگیز مغازه‌ ها نیفتد. قبل از خرید، فهرستی تهیه كنید و فقط خوراكی‌ های فهرست ‌شده را بخرید.

اگر تا به حال خود را فریب می ‌دادید و می گفتید به خاطر بقیه اعضای خانواده، خوراكی ‌هایی مانند بیسكوییت، كیك و چیپس می خرید، دیگر بیش از این خودتان را گول نزنید. مطمئن باشید بقیه افراد خانواده هم نیازی به این جور خوراكی ‌ها ندارند.

اگر این هله‌ هوله‌ ها را خوردید (به عنوان عذرخواهی) موضوع را با دوستان تان در میان بگذارید و علت آن را برای شان بگویید تا از كمك و حمایت آن ها بهره‌مند شوید.

* برای خودتان برنامه‌ریزی كنید.

برای مواقعی كه وسوسه‌ می‌ شوید تا به سمت خوردن ‌های بی‌ مورد بروید، برنامه ‌ای تهیه کنید و از قبل خود را برای روبرو شدن با این گونه شرایط، مجهز كنید.

میان ‌وعده‌های غذایی سالمی با خود به سر كار ببرید تا بتوانید از شر وسوسه برای خوردن شیرینی و شكلات رها شوید.

هنگامی كه به خوردن خوراكی‌ های وسوسه انگیز تمایل پیدا می ‌كنید، حواس خود را به‌ كار دیگری پرت كنید؛ مثلا با کسی گفتگو کنید، به پیاده ‌روی بروید، موزیك گوش كنید و... تحقیقات نشان داده كه این گونه فعالیت ‌ها كمك می ‌كنند تا ترشح مواد شیمیایی عامل بروز استرس در مغز كاهش یابد.

* عادت غذایی خود را بازنگری كنید

مطمئن شوید كه تغذیه مناسبی را برای طول روز خود انتخاب كرده‌اید و 3 وعده غذایی سالم را به همراه میان ‌وعده‌های مناسب، در برنامه‌ غذایی ‌تان بگنجانید.

خوردن نامنظم غذا و انتخاب خوراكی ‌های بیرون یا خیلی شیرین، میزان قند خون را بالا می ‌برد. به علاوه باعث می ‌شود كه تمایل بیشتری به خوردن هله ‌هوله‌ داشته باشید.

5- به خودتان فرصت بدهید:

قبول کنید که نمی توانید یک شبه خودتان و عادات تان را تغییر دهید. اگر سال ‌هاست كه به تغذیه ناسالم عادت كرده‌اید، نیاز به پشتكار و گذشت زمان دارید تا بتوانید عادت‌های درست را جایگزین آن سازید و احساس و عملكرد خود را در رابطه با تغذیه تغییر دهید.

هنگامی كه كارها درست جلو نرفت، تسلیم نشوید، خود را ببخشید و به خودتان فرصت دیگری بدهید تا گام‌ ها را با آرامش بیشتری پشت ‌سر بگذارید.

منبع:http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=106796تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 15:13 | نویسنده : نوماه

کم خوابی موجب پرخوری می‌شود


محققان دانشگاه کلمبیای نیویورک به این نتیجه رسیده‌اند که افرادی که کمتر می‌خوابند پُرخورتر می‌شوند.


چاقی، شب

همه‌ی ما بنا به نوع فعالیت‌های روزانه و نیاز بدنمان به خواب کافی احتیاج داریم.

اغلب گفته می‌شود که شبانه 7 الی 8 ساعت خواب برای بدن لازم است. اما به نظر می‌رسد بنا به نیاز بدنی هر فرد این مدت زمان می‌تواند کم یا زیاد شود.

اخیراً محققان دانشگاه کلمبیای نیویورک به این نتیجه رسیده‌اند که کم خوابی باعث پُرخوری می‌شود. در واقع کم خوابیدن با افزایش کالری‌های مصرفی در طول روز ارتباط دارد.

محققان می‌گویند افرادی که ساعات کمتری می‌خوابند در مقایسه با افرادی که خواب کافی دارند میل بیشتری به خوردن غذا دارند.

 

محققان برای بررسی تأثیر مدت خواب روی تغذیه افراد، 13 مرد و 13 زن با وزن متعادل را مورد بررسی قرار دادند.

 

در شش روز اول پژوهش یک گروه از شرکت کننده‌ها شبانه 9 ساعت و گروه دیگر فقط 4 ساعت خوابیدند و در طول شش روز دوم جای این دو گروه عوض شد و به موازات این تغییرات تغذیه‌ی آن‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گرفت.

محققان می‌گویند افرادی که ساعات کمتری می‌خوابند در مقایسه با افرادی که خواب کافی دارند میل بیشتری به خوردن غذا دارند

نتایج نشان داد که زن‌های شرکت کننده در طول روزهایی که کمتر خوابیده بودند به طور متوسط 329 کالری بیشتر و مردها نیز به طور متوسط 263 کالری اضافی مصرف کردند.

 

از این گذشته به نظر می‌رسد که این کالری‌های اضافی تا حدودی به دلیل مصرف اسیدهای چرب اشباع بوده است.

منبع:http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=173239تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 14:55 | نویسنده : نوماه

کاهش اشتها با روغن زیتون

روغن زیتون

دكتر حمیدرضا حقیقی، متخصص تغذیه می گوید: برخی چربی‌های غذایی می‌توانند باعث افزایش اشتها در افراد شوند. 

 

وی اظهار كرد: برخی چربی‌ها می‌توانند بر مغز اثر بگذارند و مانع از صدور فرمان چاقی شوند. از جمله این نوع چربی‌ها می‌توان به اسیدهای پالمیتیك كه در كره و پنیر موجود هستند، اشاره كرد.

 

وی افزود: به عبارت دیگر غذاهای چرب، اسیدهای چرب را به مغز می‌رسانند و به طور غیر مستقیم سبب مقاوم شدن بدن در مقابل انسولین و لپتین (هورمون مهار کننده اشتها) و دو هورمون مسئول كنترل وزن می‌شوند و به این ترتیب دیگر مغز برای توقف غذا خوردن فرمانی صادر نمی‌كند و فرد دچار چاقی می‌شود.

 

این متخصص تغذیه تصریح كرد: اسیدهای پالمتیك سبب افزایش اشتها و اسیدهای اولئیك كه در روغن زیتون وجود دارند، سبب كاهش اشتها می‌شوند.

منبع:http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=109532تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 14:53 | نویسنده : نوماه

جویدن آدامس، اشتها را کاهش می‌دهد

آدامس

 

تحقیق جدیدی نشان داده است که جویدن آدامس بدون قند، میزان دریافت کالری و میل به مصرف خوراکی‏ها شیرین را کاهش می‏دهد.

جویدن آدامس بدون قند، اشتها را نیز کنترل می‏کند.

 

افراد شرکت کننده در این تحقیق، 115 مرد و زن 18 تا 54 ساله بودند که همگی پیش از آن مرتبا آدامس می‌جویدند.

در این تحقیق از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود که در دوره زمانی بین ناهار و عصرانه هر ساعت، 15 دقیقه آدامس بدون قند بجوند. در یک بعدازظهر دیگر، افراد در این زمان آدامس نمی‌جویدند.

 

نتایج اولیه این تحقیق شامل موارد زیر بود:

* جویدن آدامس بدون قند، میزان دریافت انرژی از طریق مصرف میان وعده‏های بعد از ظهر را تا 40 کالری کم می‏کند، به خصوص میزان دریافت انرژی از طریق مصرف خوراکی‏های شیرین تا 60 کالری، کاهش می‏یابد.

* با جویدن آدامس، میل به خوردن غذا و خوراکی‏های شیرین بین وعده ناهار و عصرانه کاهش می‏یابد و کمتر احساس گرسنگی می شود.

* با جویدن آدامس، میزان انرژی مورد نیاز بدن بین ناهار و عصرانه، حفظ می‏شود (یعنی نیازی به دریافت انرژی اضافه نیست) و احساس کسلی و خواب آلودگی کمتر می‏شود.

نتایج این بررسی در 19 آوریل (30 فروردین 88) در کنفرانس "زیست‌شناسی تجربی 2009" در نیواورلئانز آمریکا اعلام شد.

در کل، نتایج این تحقیق، نقش آدامس را در کاهش دریافت انرژی از طریق عصرانه و کنترل اشتها و کاهش میل به خوردن میان وعده‏ها ثابت کرد.

متخصیصن تغذیه معتقدند حتی اعمال تغییرات ناچیز در کالری دریافتی می‏تواند تاثیرات مهمی برای کنترل وزن در طولانی مدت داشته باشد.

این تحقیق نشان می‏دهد جویدن آدامس بدون قند، راهی آسان و کاربردی، برای کاهش مصرف میان وعده‏ها و خوراکی‏های شیرین است.

هزینه این بررسی را انستیتو علمی Wrigley تامین کرده است که بخشی از شرکتی است که آدامس تولید می‌کند.

منبع:http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=90150تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 14:49 | نویسنده : نوماه

چه بخوریم تا لاغر شویم؟

مردی چاق در حال خوردن سالاد

"اینكه چه بخوریم تا لاغر شویم؟"، یكی از سئوالات مورد علاقه ی افراد چاق است، در حالی كه بهتر آن است كه بپرسند "چه نخوریم تا لاغر شویم؟". ولی از آنجا كه خوردن غذا یك عشق پنهان برای آنهاست، راه حل لاغری خود را نیز در آن می‌یابند.

 

البته باید اذعان نمود كه غذا جزو لاینفك زندگی همه ماست و از طرفی یك لذت خدادادی است. پس اولا ما باید غذا بخوریم، و ثانیا باید از غذا لذت ببریم، وگرنه دچار اختلالات روانی خواهیم شد.

پس حالا چه باید بخوریم تا لاغر شویم؟ یا اگر وزن ما طبیعی است، دچار افزایش وزن نگردیم؟

 

نكات ذیل جواب خلاصه‌ای است به این سئوالات:

1- سبزیجات، حبوبات ، غلات سبوس‌دار و میوه‌جاتی كه قندشان سریع جذب بدن نمی‌گردد و به عبارتی دارای قند پیچیده می‌باشند، را جایگزین مواد قندی ساده (مثل قند، شکر، شربت، آب نبات، شکلات، ژله و نوشابه) و انواع شیرینی‌جات نمایید. خیلی از افراد چاق همیشه به دنبال خوردن مواد قندی ساده حتی به میزان كم هستند تا دچار ضعف نگردند، ولی حقیقت آن است كه استفاده از مواد قندی شما را در یك سیكل معیوب قرار می‌دهد كه طی روز همیشه باید از آنها بخورید تا ضعف شما پایان یابد.

 

2- مصرف لبنیات كم‌چرب ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و گوشت سفید بدون چربی و روغن گیاهی مایع را باید در برنامه غذایی روزانه ی خود بگنجانید. ولی مصرف آنها بسته به شرایط بدنی، سن، جنس و نوع بیماری‌های همراه، بایستی تغییر یابد كه نیاز به برنامه‌ریزی منظم توسط متخصصین تغذیه دارد.

 

مرد چاقی در حال خوردن پیتزا

3- مصرف انواع چربی‌های حیوانی، فست‌فودهای حاوی چربی اشباع (مثل پیتزا، ساندویچ های همبرگر و سوسیس و کالباس)، نوشابه‌های گازدار، شیرینی‌ها و مواد قندی سریع‌الهضم بایستی با محدودیت جدی همراه باشد. اگرچه حذف كامل این نوع مواد غذایی با توجه به عادات روزمره ی خیلی از افراد چاق شاید امكان‌پذیر نباشد، ولی محدود نمودن با برنامه و زیر نظر متخصص امكان‌پذیر و منطقی بوده و شما را در كاهش وزن بدون شمارش دقیق كالری دریافتی کمک می‌نماید.

 

4- مقادیر زیادی آب (حداقل 5 تا 6 لیوان در روز) بنوشید تا دیگر بین احساس گرسنگی و تشنگی دچار اشتباه نشوید، یعنی خیلی از مواقع فرد تشنه است، ولی فکر می کند گرسنه است.

 

5- از آنجا كه مكانیسم طبیعی كنترل اشتها و سیری در خیلی از افراد چاق دچار اختلال است، اهمیت رفتاردرمانی و تغییر عادات غذایی و شیوه‌های زندگی، قبل از نكات فوق و ضروری‌تر از همه آنها باشد، زیرا شما را در ایجاد حس سیری به طور خودكار کمک می کند.

از بین عادات غذایی، رژیم غذایی منظم و كنترل سرعت غذا، از نكات اساسی در این زمینه است.

 

6- با توجه به این‌كه خیلی از اوقات، ما خوردن را راهی برای كاهش استرس خود می‌دانیم، برنامه‌های آموزشی كنترل استرس از موارد مهم می‌باشد.

 

7- فعالیت بدنی منظم كه تركیب ورزش‌های هوازی (استقامتی) و نیز مقاومتی و كششی را شامل می‌شود، شما را در داشتن انتخاب غذایی آزادتر، كمك می‌‌كند.

منبع:http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=103113تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 14:45 | نویسنده : نوماه

مي خواهيد اشتهاي تان کم شود؟

اشتهاي زياد

خيلي سخت است که آدم پا روي دلش بگذارد و از غذاهاي خوشمزه و هوس ‌انگيز بگذرد. خيلي سخت است که ميل به خوردن شيريني، بستني و تنقلات را مهار کني و در مقابل تعارفات ديگران بگويي: "اشتها ندارم!" همه چيز از همين کلمه کوچک شروع مي‌ شود: "اشتها"؛ که گاهي وقت ‌ها که از کنترل آن نااميد مي‌ شويم ممکن است به راه‌ هايي رو بياوريم که نه اصولي و بهداشتي‌ اند و نه مفيد و موثر. در حالي که اگر اشتها را بشناسيم، بيشتر و بهتر مي‌ توانيم کنترلش کنيم. پس اين گزارش را بخوانيد و اشتهاي خودتان را مهار کنيد.

طرف صحبت ما بيشتر آن دسته افرادي هستند که مي ‌گويند: "اشتهاي عجيبي دارم، نمي ‌دانم چه کار کنم، مدام دلم شيريني و غذا مي‌ خواهد!" اين ها کساني هستند که هميشه ولع زيادي به غذا و خوراکي ‌ها دارند. البته براي حرف زدن از کنترل اشتها بايد اول فرق بين اشتها و گرسنگي را بدانيم.

دکتر ضياءالدين مظهري، متخصص تغذيه و رژيم درماني و استاديار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران تفاوت بين گرسنگي و اشتها را اين طور توضيح مي‌دهد: "گرسنگي يک منشأ فيزيولوژيک دارد، يعني بر اثر کاهش قندخون به وجود مي ‌آيد و نشانه‌ هايش ضعف و بي حالي و خستگي است. اما اشتها منشأ رواني دارد و تعريفش هم تمايل به خوردن غذايي خاص است؛ مثلا ممکن است فردي ناهارش را خورده باشد و هيچ احساس گرسنگي هم نداشته باشد ولي ناگهان دوستي وارد مي ‌شود و پيشنهاد خوردن دسر يا بستني را مي ‌دهد و اين فرد با وجود سيري، تمايل به مصرف آن دارد که اين يک مساله کاملا رواني است نه يک نياز فيزيولوژيکي."

پس اول بايد مشخص شود که ميل شما به غذا واقعي است يا کاذب. اگر کسي واقعا گرسنه شود و احساس ضعف کند، بايد غذا بخورد، حالا اين که چرا بعضي‌ ها بيشتر گرسنه مي‌ شوند و بعضي‌ ها کمتر، ديگر برمي گردد به نوع غذاهايي که هر فرد مي ‌خورد. ولي اگر شما از آن دست آدم‌ هايي هستيد که مدام دل تان هوس خوراکي ‌هاي مخصوصي را مي ‌کند، بدانيد که پاي اشتها در ميان است و بايد فکري به حالش کرد.

چاقي

وعده‌ هايت را بيشتر کن

همه مي ‌دانيم که پُرخوري باعث چاقي مي ‌شود و چاقي هم ديابت، سرطان، سکته و... پس بايد جلوي ورود کالري اضافه به بدن را گرفت، حالا چه از طريق مبارزه با اشتهاي بيش از حد يا از طريق مهار احساس گرسنگي مفرط. از دکتر مظهري اول درباره کنترل گرسنگي مي‌ پرسيم و اين که اگر کسي تند تند گرسنه مي‌ شود و احتياج به غذا پيدا مي ‌کند، چه بايد بکند. دکتر مظهري به چنين فردي پيشنهاد مي ‌کند که در وهله اول وعده‌ هاي غذايي‌ اش را زياد کند: "3 وعده غذايي به اضافه 3 تا ميان وعده را حتما داشته باشند؛ مثلا بعضي‌ ها صبحانه نمي‌ خورند و تا ناهار حسابي گرسنه مي‌ شوند، حالا يا قبل از رسيدن وقت ناهار مدام با شکلات، بيسکوييت و شيريني احساس گرسنگي‌ شان را برطرف مي ‌کنند و با اين کار کالري زيادي را وارد بدن‌ شان مي ‌کنند و يا موقع صرف ناهار زياده ‌روي مي ‌کنند. اما با زياد کردن وعده‌هاي غذايي با حجم کنترل‌ شده، فرصت گرسنگي شديد براي بدن ايجاد نمي ‌شود. ضمن اين که بايد فواصل اين وعده‌ها و ميان وعده‌ها هم منظم باشد. در ضمن بهتر است غذا را خوب بجوند و با آرامش غذا بخورند." دکتر مظهري، خوردن غذاهاي آماده و فست فودها و تنقلاتي مثل چيپس را از ديگر علت ‌هاي گرسنگي ‌هاي کاذب و مکرر مي ‌داند: "وقتي يک نوجوان، يک بسته چيپس 50 يا 70 گرمي را مي ‌خورد، چيزي حدود700  کيلوکالري يعني معادل يک سوم يا نصف کالري موردنياز روزانه يک مرد يا زن بالغ را گرفته ولي سير نشده است. اين نوجوان يک ساعت بعد گرسنه مي ‌شود و بايد دوباره غذا بخورد و همين باعث اضافه وزنش مي‌ شود."

ميوه و سبزي

ميوه، دواي هر دردي

چه جور غذاهايي بايد مصرف کرد که زود به زود گرسنه نشويم و در ضمن اضافه وزن هم پيدا نکنيم؟ دکتر مظهري يک رژيم متنوع و کامل را به اين افراد پيشنهاد مي ‌کند که شامل همه گروه‌هاي اصلي غذايي مي ‌شود: "شير و لبنيات، نان و غلات، سبزي و ميوه، تخم مرغ و گوشت‌هاي قرمز و سفيد به حد تعادل بايد در رژيم غذايي اين افراد باشد، البته بهتر است که ميوه و سبزيجات را در وعده ‌هاي مختلف غذايي زيادتر کنند چون اين گروه کالري کمتري دارند. مثلا با صبحانه مقداري خيار و گوجه ‌فرنگي و ميوه فصل مصرف کنند. ميوه‌ها را بهتر است به صورت کامل بخورند نه آب ميوه، چون ميوه کامل حجم بيشتري دارد و احساس سيري بيشتري نسبت به آبش به وجود مي ‌آورد. همراه با ناهار سبزي خوردن يا سالاد کاهو بدون سُس بخورند. عصرانه يک وعده ميوه کامل و همراه با شام هم سبزي استفاده کنند. وارد کردن ميوه و سبزي به رژيم غذايي از احساس گرسنگي کم مي ‌کند و در عين حال به دليل کم کالري بودن، به کاهش وزن هم کمک مي‌ کند." اما با رعايت همه اين چيزها، باز هم يک وسوسه اساسي مي‌ ماند و آن اشتها است که بايد مهارش کرد.

کم بخور، هميشه بخور!

اشتها همان بخش رواني ماجراست که به قول دکتر مظهري بايد مديريتش کرد وگرنه کار دست آدم مي ‌دهد. عادت به خوردن شيريني، شکلات، بستني و دسرهاي خامه ‌اي و کارامل بعد از غذا يا هوس خوردن نوشابه و فست فود يکي از شکل ‌هاي رايج اشتها در بين مردم است. منظور ما اين نيست که روي تمام اين خوراکي‌ هاي خوشمزه خط قرمز بکشيد ولي بايد فکري به حالش بکنيد چون ميل مداوم به خوردن اين جور خوراکي ‌ها يک نياز جسماني و واقعي نيست. دکتر مظهري هم در اين باره مي‌ گويد: "من با مبارزه صد در صد با اشتها هم موافق نيستم ولي بايد سعي کرد کم کم آن را تحت کنترل درآورد. مثلا وقتي هوس شکلات يا دسرخامه‌اي مي ‌کنيد، يک دفعه ننشينيد يک بسته شکلات يا يک ليوان دسرخامه ‌اي را بخوريد، بلکه مي ‌توانيد دو سه قاشق بخوريد تا اين هوس از بين برود. اينها عادات‌ هاي غذايي بدي هستند که واقعا نتيجه خوبي ندارند و ما نبايد هرچيزي را که دلمان مي ‌خواهد بخوريم. البته اگر کسي اشتهاي زيادي به اين‌ جور مواد خوراکي دارد مي ‌تواند به متخصص تغذيه مراجعه کند تا او ميزان کافي و بي خطر مصرف هر کدام از اين خوراکي ‌ها را بر اساس انرژي مورد نياز بدنش برايش محاسبه کند."

البته دکتر مظهري درباره قرص‌ ها و مکمل ‌هايي که تحت عنوان ضداشتها در بازار به فروش مي‌ رسند مي ‌گويد: "اين محصولات در حقيقت گرسنگي را کاهش مي‌ دهند نه اشتها را. اينها از طريق تداخلاتي که در سيستم هضم و جذب ايجاد مي‌ کنند کاهنده گرسنگي هستند که البته جذب مواد مغذي را هم مختل مي‌ کنند و براي همين ما اين محصولات را در حالت کلي توصيه نمي ‌کنيم."

خلاصه اين که براي کم کردن اشتها و گرسنگي، بايد اراده کرد چون با تنبلي و خيال‌ بافي، هيچ تغييري در اشتهاي تان به وجود نمي‌ آيد.

منبع:http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=112527تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 14:36 | نویسنده : نوماه

بهانه های پُرخوری

حسابی خورده‌ایم. منطقا باید سیر شده‌ باشیم، اما باز هم می‌خواهیم یک چیزی بخوریم.

این یک مشکل عمومی است که کسی نمی‌تواند ادعا کند آن ‌را تجربه نکرده است. حرص به پُرخوری در نهاد همه ما وجود دارد، مثل خیلی از صفات بد دیگر. البته عوامل خارجی هم می‌توانند قضیه را بدتر کنند که در این مطلب نگاهی داریم به بعضی از این عوامل؛ اما به هر حال، اصل ماجرا اراده آدمی است که باید بتواند جلوی شکمش را بگیرد.

پرخوری

«پیش از سیر شدن کامل دست از غذا بردارید.» این کلام با ارزش پیامبر اکرم(ص) همین را می‌گوید. در روزگار مدرن ما هم هیچ متخصص تغذیه باسوادی نمی‌شود پیدا کرد که با این اصل مخالف باشد.  

راز غار اشتها

هرچه مُدرن‌تر می‌شویم، یعنی هرچه عدد سالی که در آن زندگی می‌کنیم بزرگ‌تر می‌شود، خطر اضافه وزن هم بیشتر می شود. البته آن‌قدر درباره چاقی و مضرات آن گفته شده که شاید برای خیلی‌ها موضوع لوث شده باشد، اما این خطر بالاخره وجود دارد.

میلیاردها کیلو چربی اضافه ی مردم زمین به‌زودی به‌ اصلی‌ترین عامل اولیه از دست‌رفتن کیفیت زندگی، بیماری و حتی مرگ آنها تبدیل می‌شود. طنز تلخ ماجرا اینجاست که سرمنشأ این بدبختی‌ها، بخشی از مغز انسان است که مسئول کنترل لذت‌هاست.

خالق متعال طوری انسان را خلق کرده که برای زنده‌ماندنش، باید سیستم‌های زیادی به طور مداوم کار کنند. بیشتر این سیستم‌ها، مثل گردش خون، سیستم عصبی و تنفسی به‌طور خودکار عمل می‌کنند.

اما حکایت خوردن فرق می‌کند. این عمل حیاتی، مانند تمایلات جنسی، هم اختیاری است و هم ضامن بقای نوع بشر. شاید برای همین است كه این دو نیاز با لذت همراه شده‌اند تا آدم کلا بی‌خیال آنها نشود و نرود جزو گونه‌های منقرض‌شده. اما امان از آدمیزاد اهل افراط.

دیگر روزی نیست که بالاخره به نحوی تلویزیون، رادیو، مطبوعات و... دکترها درباره فشارخون و کلسترول بالا هشدار ندهند. بعد از شنیدن این هشدارها، بیشتر ما با ترس به خودمان قول می‌دهیم که دیگر شکم‌مان را نگه داریم. اما فقط بو یا قیافه ی یک بشقاب غذا می‌تواند همه رشته‌ها را پنبه کند. اشتها، ترس ما را از بین می برد.

اشتها، این لذت‌طلبی لعنتی از کجا می‌آید؟

این روزها محققان در حوزه پزشکی به شدت به‌دنبال جواب این سؤال هستند؛ اینکه نحوه عمل گرسنگی و سیری چگونه است. آنها به‌دنبال نقاطی از مغز می‌گردند که با برانگیخته و ارضا شدن اشتها در آدم ارتباط دارند و روی سیستم عصبی اندام‌های گوارشی مثل معده و روده‌ها تحقیق می‌کنند.

نقش ژن‌ها را هم نباید فراموش کرد. غدد و هورمون‌ها هم که در همه اعمال حیاتی نقش دارند. احساس گرسنگی و سیری محصول یک مکانیسم بسیار پیچیده هستند.

دانشمندان می‌خواهند با شناسایی هرچه بیشتر این مکانیسم، راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از شکم‌بارگی پیدا کنند، تا دیگر آدمیزاد به ‌راحتی فریب رنگ و بوهای خوش را نخورد و بتواند راحت‌تر دروازه بدنش را کنترل کند. اما همه اینها فقط کمکی هستند برای اعمال اراده. اصل هنوز اراده انسان است.

بدن بیشتر ما آدمیزادها به‌ ترتیب خوردن صبحانه، ناهار و شام عادت کرده، آن ‌هم سر بعضی ساعت‌های خاص. برای همین سر ظهر احساس گرسنگی می‌کنیم، چون سال‌هاست که در این وقت ناهار می‌خوریم.

استفاده از تصویرهای MRI نشان می‌دهد كه الگوی فعالیت مغز انسان وقتی غذای مورد علاقه‌اش را می‌بیند، با وقت دیدن غذایی که دوست ندارد، اساسا متفاوت است. بدن ما قبل از اینکه غذا را به دهان بگذاریم، به ‌خاطر شکلش به آن واکنش نشان می‌دهد؛ برای همین است که آب دهانمان با دیدن قورمه‌‌سبزی مامان راه می‌افتد.

از اصلی‌ترین سرنخ‌هایی که بدن ما از روی آن می‌فهمد به غذا نزدیک شده، بوی خوراکی‌هاست. بوی غذا باعث ترشح انسولین بیشتر در خون می‌شود و این به ما احساس گرسنگی می‌دهد. وقتی بوی غذا با دیدن غذا همراه می‌شود، کنترل کردن اشتها واقعا سخت است.

هر چه هوای محیط سردتر باشد، مردم کمتر جلوی شکمشان را می‌گیرند. برای همین رستوران‌دارهای کاردرست سعی می‌کنند همیشه محل نشستن مشتری‌هایشان را خنک نگه دارند. سوخت و ساز بدن هنگام غذا خوردن باعث بالا رفتن حرارت بدن می‌شود؛ به همین دلیل گرما یک‌جورهایی نشانه دست کشیدن از غذاست.

حتی بعد از خوردن یک وعده غذای مفصل، معمولا برای یک کم‌ دسر جا داریم. این اشتیاق به دسر، به ‌خاطر برآورده ‌نشدن کامل نیاز بدن به شیرینی است. با روش‌هایی مثل اضافه کردن کمی میوه به سالاد، می‌شود جلوی این شیرینی‌دوستی مضر را گرفت.

کربوهیدرات‌های تصفیه شده نیز اشتها را افزایش می دهند. منظور از کربوهیدرات‌های تصفیه شده، مواد نشاسته‌ای مانند گندم و برنج هستند که سبوس و غلاف آنها جداشده‌است. چند ساعت بعد از خوردن یک وعده غذای حاوی این مواد - مثل نان سفید یا ماکارونی تهیه شده از آرد سفید - بدن ممکن است دوباره احساس گرسنگی کند؛ برای اینکه این غذاها باعث افزایش ترشح انسولین و کاهش قند خون می‌شوند. پایین‌ آمدن قند خون اشتها را افزایش می دهد.

 

منبع:http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=44049تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 14:32 | نویسنده : نوماه

11 توصيه براي کاهش اشتها

پُرخوري

تمام آنهايي که اهل رژيم‌ گرفتن‌ هستند، حتما اين نکته را تجربه کرده‌اند که کنترل اشتهاي کاذب و به موقع غذا خوردن يکي از بهترين راه‌هاي مبارزه با اضافه وزن است. خيلي وقت‌ها ما بدون اينکه بدن‌مان نياز به خوراکي داشته باشد، چيزي مي‌خوريم؛ شايد از سر بي‌کاري يا بي‌حوصلگي يا حتي براي رفع استرس و پاسخگويي به اشتهاي کاذب خودمان! اما چگونه مي‌شود اين اشتهاي کاذب‌ را سرکوب کرد؟ 11 توصيه زير مي‌تواند کمک‌تان کند...

حواس ‌خودتان را پرت کنيد

اگر ناگهان و شديدا هوس بستني کرديد، بدانيد که اين فقط نشانه يک زياده‌طلبي است؛ نه گرسنگي. به گفته دکتر جان فوريت، استاد دانشکده پزشکي بيلر، اشتهاي کاذب يا همان هوس تنها 10 دقيقه طول مي‌کشد و اگر شما بتوانيد در اين 10 دقيقه خودتان را کنترل کنيد و به سمت خوراکي‌هاي پرکالري نرويد، گام بزرگي به سمت سلامت‌تان برداشته‌ايد. شما مي‌توانيد براي کنترل اشتها‌ي‌تان، با انجام دادن کارهايي معمولي حواس‌تان را از خوردن خوراکي‌اي که هوس کرده‌ايد، منحرف کنيد. مثلا به يک دوست قديمي زنگ بزنيد، موسيقي گوش کنيد، ورزش يا مديتيشن انجام دهيد يا خودتان را با ديدن فيلم مشغول نگه داريد.

با غذاهايي که بيشتر هوس مي‌کنيد، کمتر روبه‌رو شويد!

يکي ديگر از کارهاي مفيد براي کنترل اشتها و جلوگيري از پرخوري، اجتناب، حذف و روبه‌رو نشدن با خوراکي‌هايي است که خيلي دوست‌شان داريد. مثلا اگر عاشق بستني هستيد، فريزرتان را پر از بستني نکنيد يا هنگام بيرون رفتن يک ساندويچ سالم خانگي براي ناهار يا شام‌تان تهيه کنيد تا فکر خوردن پيتزا يا غذاهاي چرب به ذهن‌تان خطور نکند. اگر هم مي‌بينيد که پرهيز از خوردن کيک تولد دوست‌تان براي‌تان مقدور نيست، با يک برنامه‌ريزي ساده مقدار کالري مصرفي روزانه‌تان از ساير غذاها را کاهش دهيد تا بتوانيد با خيال راحت يک برش خوش‌مزه از کيک تولد را هم بخوريد.

مغزها را فراموش نکنيد

به گفته ميشل رويزن، کارشناس ارشد تغذيه، خوردن دو ليوان آب به همراه 6 عدد گردو يا 12عدد بادام يا 20عدد بادام‌زميني مي‌تواند نقش موثري در سرکوب اشتها و تغيير ذايقه افراد به سمت خوراکي‌هاي سالم، داشته باشد.

به استرس‌هايتان با غذا خوردن پاسخ ندهيد

يکي از مشکلاتي که گريبانگير بسياري از افراد هست، ذخيره کردن صدها کالري اضافه با زياده‌روي در خوردن غذا براي کاهش استرس‌شان است. شما مي‌توانيد براي کم کردن استرس‌تان به جاي خوردن، نفس عميق بکشيد، قدم بزنيد، حرکات مختلف ريلکسيشن را انجام دهيد و در آخر اگر باز هم ميل به خوردن داشتيد، آدامس بجويد تا نتوانيد چيز ديگري بخوريد.

خواب نيمروزي را از ياد نبريد

يکي ديگر از دلايل پرخوري، خستگي است. شما مي‌‌توانيد براي مبارزه با اين مشکل هم روزي 15 تا 20 دقيقه در يک محيط ساکت و آرام چشمان‌تان را ببنديد و انرژي تحليل رفته خود را دوباره به دست آوريد.

کم‌‌خوري را با عطر نعناع امتحان کنيد

بعضي از افراد براي از بين بردن بوي بد دهان‌شان، اقدام به خوردن خوراکي مي‌کنند. اين افراد مي‌توانند به جاي پرخوري‌هاي بي‌مورد، روزانه دو تا سه بار به وسيله‌ دهان‌شويه‌هايي با عطر نعناع دهان خود را شستشو دهند تا اين طراوت و بوي خوش، فکر خوردن را از سرشان بيرون کند.

غذا‌هاي وسوسه‌انگيز را بدمزه کنيد!

شايد اين کار به نظرتان خنده‌دار برسد اما شما مي‌توانيد با بدمزه کردن خوراکي‌هايي که دوست‌شان داريد، ميل به خوردن آنها را در وجود‌تان از بين ببريد. مثلا روي بستني يا کاکائو نمک بپاشيد يا پفک يا چيپس را کمي با آب‌ خيس کنيد و بعد آن را بخوريد!

چراغ‌ها را روشن کنيد

يکي از موثرترين کارها براي جلوگيري از پرخوري، غذا خوردن در محيطي کاملا روشن و نوراني است. اين طوري شما به خوبي متوجه ميزان غذايي که مشغول خوردنش هستيد، مي‌شويد.

شمع‌ روشن کنيد تا آرام‌تر غذا بخوريد

شايد جالب باشد که بدانيد نتيجه جديدترين مطالعات در مورد اشتها، نشان داده است که بوها و عطرها هم در کاهش و افزايش اشتها بي‌تاثير نيستند. خلاصه تمام اين تحقيقات مويد اين مطلب‌اند که شما مي‌توانيد با خريدن و روشن کردن شمع‌هايي با بوي سيب‌سبز، موز يا نعناع هنگام غذا خوردن آرامشي به دست آوريد که نتيجه اين آرامش، به آهستگي غذا خوردن و زود سير شدن است.

خوراکي‌هاي غني هم مي‌‌توانند کمک‌کننده باشند

هر زمان که احساس کرديد خيلي گرسنه‌ايد و اگر شروع به غذا خوردن کنيد تا حد افراط پيش مي‌رويد، غذاهاي پرحجم که زودتر سيرتان مي‌کنند را براي خوردن انتخاب کنيد و البته که منظور ما از غذاي پرحجم، غذاي چرب نيست بلکه غذاهايي است که با خوردن مقدار کمي از آنها سريع احساس سيري مي‌کنيد و دست از خوردن مي‌کشيد. غذاهايي مثل ماکاروني يا سيب‌زميني پخته براي وعده‌هاي اصلي يا ذرت، دانه‌هاي بو داده، ژله و انگور براي ميان‌وعده‌ها.

نوشيدني‌ها را جايگزين کنيد

و در آخر، اگر در بين روز نتوانستيد ميل به خوردن‌تان را به هيچ طريقي سرکوب کنيد، نوشيدن يک ليوان چاي، شير يا قهوه را به جاي کيک، بيسکوييت يا بستني به شما پيشنهاد مي‌کنيم.

ترجمه: ندا احمدلو

منبع: Reader's Digestتاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 14:18 | نویسنده : نوماه

8 ماده‌ی غذایی برای کاهش اشتها


سفیده‌ی تخم مرغ، ماهی، آگار آگار، روغن دانه‌ی کاج، گیاه کنجاک، سیب، سیب‌زمینی و جلبک فوکوس، هشت ماده ی غذایی سیرکننده هستند.


اگر از اشتهای زیادتان گله‌مند هستید یا قصد دارید لاغر شوید و دنبال راهی برای کاهش اشتهای خود می‌گردید با ما همراه شوید. باور کنید برای این کار نیازی به قرص‌ها و داروهای شیمیایی نیست. دور و بر ما مواد غذایی زیادی وجود دارد که باعث سیری می‌شود یعنی به طور طبیعی جلوی اشتها را می‌گیرد و شما را به وزن ایده‌آل‌تان نزدیک می‌کند. در این مقاله شما را با 8 ماده‌ی غذایی سیرکننده آشنا می‌کنیم.

تخم مرغ

سفیده‌ی تخم مرغ

تخم مرغ به طور طبیعی جلوی اشتها را می‌گیرد زیرا حاوی پروتئین و ریزمغذی‌هایی است که دیر هضم هستند و به این ترتیب باعث سیری می‌شوند. محققان دریافته‌اند خوردن تخم مرغ باعث تحریک سنتز گلوکز (قند) در روده می‌شود و این امر طول مدت سیری را بیشتر می‌کند.

اگر می‌خواهید لاغر شوید: قبل از این که در جمع دوستان و خانواده‌ی خود شام مفصلی میل کنید و کالری پشت کالری دریافت نمایید، یک عدد تخم مرغ را آب پز کرده و سفیده‌اش را میل کنید. این کار جلوی اشتهای شما را می‌گیرید و نمی‌گذارد به هوای بقیه، شام یا ناهار مفصلی بخورید. توجه داشته باشید فقط سفیده‌ی تخم مرغ را توصیه کردیم نه زرده‌ی آن‌را. زرده‌ی تخم مرغ سرشار از چربی و حاوی حدود 70 کالری است.

 

ماهی

تمام انواع ماهی‌ها خاصیت سیر کنندگی دارند. می‌پرسید چرا؟ به خاطر این که ماهی‌ها سرشار از پروتئین‌های کامل و دیر هضم هستند. علاوه بر این پروتئین‌ها با فرستادن پیام سیری، مستقیماً روی بخشی از مغز تأثیر می‌گذارند که مسئول فرستادن علائم گرسنگی است.

اگر می‌خواهید لاغر شوید: یک تکه ماهی را به صورت کبابی یا آبپز میل نمایید. برخلاف تصور عموم امگا 3 ها در حین پخت از بین نمی‌روند.

 

آگار آگار

آگار آگار یک نوع جلبک دریایی ژاپنی است که همیار لاغری محسوب می‌شود.

دلیل اول: این جلبک دریایی در معده حجیم می‌شود و ژلی درست می‌کند که چربی‌ها و قندها را جذب می‌کند.

دلیل دوم: آگار آگار هضم نمی‌شود و با تمام «ذخایرش» دفع می‌شود.

دلیل سوم: این جلبک دریایی سرشار از فیبر است و سرعت عبور مواد از روده‌ها را بیشتر می‌کند. نتیجه این که آگار آگار یک ماده‌ی غذایی سیرکننده است که کالری‌های مصرفی را کاهش می‌دهد.

اگر می‌خواهید لاغر شوید: به فنجان چای یا قهوه‌تان یک قاشق چای‌خوری، حدود 1 گرم آگار آگار اضافه کرده و 15 دقیقه قبل از رفتن سر میز غذا، میل کنید. این جلبک دریایی بی طعم و بو است و می‌توانید آن‌را به غذاهای‌تان نیز اضافه کنید.

سیب با داشتن تنها 50 کالری، سرشار از فیبر بسیار خاصی به نام پکتین

است. این فیبرهای خاص میزان قند خون را ثابت نگه می‌دارند که باعث

کنترل اشتها می‌شود. اما خواص سیب به همین جا ختم نمی‌شود.

پکتین ها همچنین در طول هضم غذا ژلی در معده می‌سازند که

چربی‌های دریافتی از غذاهای دیگری را به تله می‌اندازد

روغن دانه‌ی کاج

مصرف روغن دانه‌ی کاج، عملکرد هورمون‌هایی که مسئول مخابره‌ی پیام «سیری» به مغز هستند را تحریک می‌کند. به این ترتیب این روغن اشتها را کور می‌کند. این یافته نتیجه پژوهش محققان آمریکایی است که روی 18 زن چاق مطالعه کردند. بعد از نیم ساعت از مصرف روغن دانه‌ی کاج، یک سوم اشتها از بین می‌رود.

اگر می‌خواهید لاغر شوید: می‌توانید از این روغن برای از بین بردن اشتهای‌تان استفاده کنید اما توجه داشته باشید که دچار افراط نشوید زیرا 100 گرم از این روغن حاوی 673 کالری است.

 

گیاه کنجاک

کنجاک یک گیاه ژاپنی است و سیرکننده ی طبیعی موثری نیز محسوب می‌شود. این گیاه در معده یک ژل گیاهی تشکیل می‌دهد که معده را پر و احساس سیری ایجاد می‌کند. لزجی و چسبندگی این گیاه باعث عدم جذب چربی‌ها و قندها می‌شود. از این گذشته گیاه کنجاک سرشار از فیبر است. این فیبرها با تحریک سرعت دفع، به حذف چربی‌ها و قندها کمک می‌کنند.

اگر می‌خواهید لاغر شوید: می‌توانید از کنجاک در تهیه‌ی سس، آش، سوپ و ... استفاده کنید.

سیب

 

سیب

سیب با داشتن تنها 50 کالری، سرشار از فیبر بسیار خاصی به نام پکتین است. این فیبرهای خاص میزان قند خون را ثابت نگه می‌دارند که باعث کنترل اشتها می‌شود. اما خواص سیب به همین جا ختم نمی‌شود. پکتین ها همچنین در طول هضم غذا ژلی در معده می‌سازند که چربی‌های دریافتی از غذاهای دیگری را به تله می‌اندازد.

اگر می‌خواهید لاغر شوید: سیب را با پوستش میل کنید. پوست سیب سرشار از فیبر است. 100 گرم سیب پوست نکنده حاوی 3.7 گرم فیبر است در حالی که سیب پوست کنده فقط 2.1 گرم فیبر دارد.

 

 

سیب‌زمینی

سیب‌زمینی هم‌زمان دارای قندهای دیرجذب و فیبر است. قندهای دیر جذب که دیر هضم می‌شوند کاملاً سیر کننده‌اند. این قندها به کندی هضم می‌شوند و می‌توانند تا 4 ساعت احساس سیری ایجاد کنند. در خصوص فیبرهای موجود در سیب‌زمینی هم باید بگوییم که این فیبرها در معده حجیم می‌شوند و جای زیادی می‌گیرند و این امر میل به خوردن و احساس گرسنگی را کاهش می‌دهد.

اگر می‌خواهید لاغر شوید: سیب زمینی را آب پز یا بخار پز کرده و میل کنید. سیب زمینی پخته شده نسبت به سیب‌زمینی سرخ شده کالری کم‌تری دارد (در هر 100 گرم سیب زمینی پخته شده 85 کالری وجود دارد و همین میزان سیب زمینی سرخ شده حاوی 405 کالری می‌باشد).

 

جلبک فوکوس

فوکوس‌ها جلبکی‌هایی سرشار از فیبرها هستند که در تماس با آب، حجیم شده، معده را پر و اشتها را کور می‌کنند. این جلبک‌ها همچنین مواد مغذی را در روده حبس می‌کنند و همین امر مانع از ورود این مواد به خون و جذب آن‌ها می‌شود.

اگر می‌خواهید لاغر شوید: با مشورت پزشک یک قاشق چای‌خوری فوکوس را به فنجان چای یا قهوه‌تان اضافه کنید و روزانه 3 مرتبه قبل از غذا میل کنید. توجه داشته باشید این دوره را بیش از 3 هفته طول ندهید و بدون نظر پزشک عمل نکنید. زیرا خطر به هم ریختگی هورمونی وجود دارد.

 

منبع:http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=175913تاريخ : پنجشنبه دوم آذر 1391 | 16:22 | نویسنده : نوماه

رازهایی راجع به روغن زیتون!!

روغن زیتون جزو روغن‌های مغذی است که برحسب تصادف در کشورهای مدیترانه‌ای نیز مصارف بسیار دارد.اما اینکه چه‌قدر،چندبار و چه نوعی از آن مصرف شود،بین افراد بسیار متفاوت است.خیلی‌ها اصلا از روغن زیتون خوش‌شان نمی‌آید و در عوض بعضی‌ها دوست دارند به جای سس روی سالاد خود روغن زیتون بریزند...مدام می‌شنویم که در رژیم غذایی خود روغن زیتون را جایگزین سایر روغن‌ها کنید. مزایا و خواص آن را هم زیاد شنیده‌‌ایم اما چه رازی در این روغن نهفته است که سبب شده روی مصرفش این قدر تاکید شود؟
 
زیتون و قلب
نقش روغن زیتون در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی از مدت‌ها
پیش اثبات شده است. بیماری‌های قلبی به طور عمده در اثر واکنش اکسیژن در بدن و رادیکال‌های آزاد و وجود کلسترول بد ایجاد می‌شود اما دانشمندان پرتغالی دانشگاه پورتو به تازگی دریافتند که در روغن زیتون نوعی آنتی اکسیدان وجود دارد که سلول‌های قرمز خون را از صدمه دیدن محافظت می‌کند.به گفته این محققان روغن زیتون دارای نوعی ماده به نام DHPEA-EDA است که نقش مهمی در محافظت از سلول‌های خونی که مستعد آسیب‌های اکسیداتیو هستند،دارد.دانشمندان قبلا اثر محافظتی روغن زیتون روی قلب را کشف کرده بودند اما اکنون دلیل این حفاظت را بهتر درک می‌کنند.به این ترتیب که مصرف 25 سی‌سی یعنی 2 قاشق غذاخوری روزانه به مدت 1 هفته سبب کاهش چشمگیر کلسترول و افزایش آنتی‌اکسیدان‌های خون می‌شود. 
 
نقش حفاظتی از معده
روغن زیتون تنها روغنی است که توسط معده بسیار خوب تحمل می‌شود.در واقع روغن زیتون عملکرد محافظتی برای معده داشته و این ارگان را از زخم و التهاب محافظت می‌کند.این روغن سبب افزایش ترشح صفرا و هورمون‌های لوزالمعده می‌شود و بهتر از هر دارویی از این دو عضو محافظت می‌کند در نتیجه می‌تواند از تشکیل سنگ‌های صفراوی نیز جلوگیری کند.
 
راز زیبایی زیتون
اگر به دنبال ماده طبیعی برای زیبایی و شادابی پوست خود هستید،بدانید که روغن زیتون از دیر باز برای حفظ شادابی و طراوت پوست موثر بوده
و هم‌اکنون در تولید لوازم آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد اما اگر می‌خواهید طبیعی‌ترین و بهترین کرم و ماده آرایشی را برای طراوت پوست خود انتخاب کنید،می‌توانید روغن زیتون به پوست خود بمالید.روغن زیتون مانع از خشکی پوست شده و رطوبت کافی را به پوست می‌رساند.امروزه در بسیاری از شامپوها،روغن‌های حمام، لوسیون‌ها،صابون‌ها،روغن‌های ماساژ و روغن‌های ناخن و حتی برای درمان بیماری‌های ناخن از روغن زیتون استفاده می‌شود.این روغن به دلیل داشتن پلی‌فنول‌ها از آسیب‌های پوستی که ممکن است در مواجهه با نور خورشید ایجاد شود،جلوگیری می‌کند.پوست وقتی صدمه می‌بیند که سلول‌هایش تخریب شوند بنابراین پلی‌فنول‌های موجود در کرم‌های ضدآفتابی که از روغن زیتون تهیه می‌شوند،می‌توانند مانع از آسیب‌های پوستی شوند.در یونان باستان،مصر و روم از این ماده برای زیبایی پوست زنان استفاده می‌شد بنابراین نرمی پوست و حفظ خاصیت ارتجاعی آن و از بین بردن خشکی پوست و مو از دیگر خواص روغن زیتون است. 
 
در پخت ‌و‌ پز
روغن زیتون بهترین روغن برای پخت و پز است
.این روغن با بوی قوی می‌تواند برای سرخ کردن و پختن ماهی و سایر مواد غذایی بودار مورد استفاده قرار گیرد.بنابراین به جای استفاده از کره و روغن‌های جامد می‌توانید از روغن زیتون برای پخت و پز استفاده کنید حتی می‌توانید در تهیه کیک از این روغن بهره ببرید.بهتر است از حرارت دادن زیاد روغن زیتون پرهیز کنید و برای استفاده از حداکثر مزایای این روغن خوش‌مزه با حرارت ملایم و به تدریج غذاها را آماده کنید.حرارت دادن زیاد روغن زیتون بوی آن را از بین می‌برد بنابراین اگر طعم روغن زیتون را نمی‌پسندید،می‌توانید از نوع ارزان‌تر و روشن‌تر روغن زیتون استفاده کنید.خوب است بدانید که حرارت دادن زیاد نه تنها به روغن زیتون بلکه به همه مواد غذایی سبب کاهش مواد مغذی موجود در آن می‌شود.سرخ کردن هم بدترین نوع آماده کردن غذا است.پس اگر با روغن زیتون قصد آماده کردن غذا را دارید آن را به آرامی بپزید.مصرف این روغن روی انواع سالاد بهترین راه لذت بردن از طعم آن و رسیدن به مزایای مفیدش است.بسیاری از ما نمی‌دانیم که روغن زیتون را در کجا نگه داریم اما آنچه مسلم است،این است که گرما و قرار دادن همه مواد خوراکی در محیط پرحرارت واکنش‌های شیمیایی را افزایش داده و سبب تخریب مواد غذایی می‌شود بنابراین بهتر است روغن زیتون در ظرف شیشه‌ای در کابینت در فضایی خنک، سرد و تاریک قرار داده شود و هر روز پس از استفاده مجددا در جای خود قرار بگیرد.می‌توانیم روغن زیتون را در یخچال قرار بدهیم اما قرار دادن طولانی ‌مدت آن در یخچال ممکن است سبب تشکیل کریستال‌هایی در روغن شود که البته با گذاشتن آن در محیط آشپزخانه دوباره شکل این مایع به حالت اولیه برمی‌گردد.
 
انواع روغن زیتون
روغن زیتون برحسب خالص بودن و کیفیت دارای چند نوع است.روغن زیتون سرد یا بکر یا مادر که با فشار زیاد از زیتون‌ها خارج می‌شود و این روغن از نظر کیفیت بهترین نوع روغن زیتون است. نوع دیگر روغنی است که وقتی در اثر فشار زیاد مقداری از روغن زیتون گرفته شد،میوه‌ها را با آب مخلوط کرده و آنها را دو بار تحت فشار قرار می‌دهند تا روغن آن خارج شود.این روغن از نظر کیفیت پایین‌تر از روغن نوع اول است و پس از تصفیه به مصرف خوراکی می‌رسد.
 
خرید روغن زیتون
وقتی می‌خواهید روغن زیتون بخرید،اگر قصد دارید نوع با کیفیت آن را تهیه کنید،اولین روغنی که در اثر فشار از زیتون خارج می‌شود،مرغوب‌ترین و با کیفیت‌ترین آن است.این روغن بدون حرارت دادن یا اضافه کردن ماده شیمیایی تهیه شده و دارای طعم و مزه قوی است.رنگ آن هم همان‌طور که گفته شد سبز یا زرد تیره است.روغن زیتون‌هایی که رنگ‌ روشن‌تر دارند،روغن‌هایی با کیفیت پایین‌تر هستند که تصفیه شده و دارای کیفیت روغن زیتون اولیه یا خام نیستند. تفاوت روغن زیتون‌هایی که نام بردیم در میزان اسیدیته آنها است که روی مزه آن اثر می‌گذارد نه روی مواد مفید و مغذی‌اش.روغن زیتون با اسیدیته پایین‌تر مثل همان روغن‌های با کیفیت بالا دارای آنتی‌اکسیدان‌های بیشتر است.بنابراین نقش این نوع روغن زیتون‌ها در پیشگیری از بیماری‌هایی که نام بردیم،بسیار بیشتر است اما روغن زیتون در کل از هر نوعی که باشد،در کنار بسیاری از روغن‌های دیگر مثل کانولا، روغن ذرت و سویا در مقایسه با روغن جامد نقش حفاظتی دارد.


تاريخ : پنجشنبه دوم آذر 1391 | 16:18 | نویسنده : نوماه

آشنایی با خواص تخمه آفتابگردان

تخمه آفتابگردان از جمله مغزهای چربی است كه نه‌ تنها به عنوان آجیل و تنقلات، بلكه در غذاها و به ‌خصوص سالادهای مختلف مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

تخمه‌ را به صورت تازه، خشك و بو داده مصرف می ‌كنند كه البته نوع بوداده آن با نمك و كمی آبلیمو بسیار خوشمزه است.

علاوه بر مصرف مغز تخمه‌ آفتابگردان، از روغن آن به صورت مایع برای پخت و پز نیز استفاده می ‌كنند.

در ضمن كره آن هم به دو صورت مارگارین و كره تخمه آفتابگردان (مانند كره بادام‌زمینی) یافت می‌ شود.

جالب‌تر اینكه پرندگان هم مانند ما انسان‌ها به این مغز خوشمزه علاقه‌مندند و به عنوان غذا از آن استفاده می ‌كنند

خواص غذایی

روغن آفتابگردان، 66 درصد چربی غیر اشباع اسیدلینولئیك دارد.

علاوه بر آن، این تخم منبعی غنی از فیبر، پروتئین، ویتامین E ، ویتامین B، ویتامین A و مواد معدنی مختلف مانند پتاسیم، منیزیم، ‌آهن، فسفر، سلنیوم، كلسیم و روی است.

در ضمن تخمه آفتابگردان كم‌كالری بوده و كلسترول خون را پایین می ‌آورد.

خواص درمانی

- مصرف تخمه آفتابگردان برای رفع ناراحتی‌های برونش، حنجره، مشكلات ریوی و همچنین صاف شدن صدا مؤثر است

علاوه بر این، خوردن آن را برای تسكین سرفه هنگام ابتلا به سرماخوردگی و به اصطلاح نرم شدن سینه هم توصیه می‌ كنند.

- مهم‌ترین خاصیت درمانی تخمه آفتابگردان كه از قدیم‌الایام نیز به آن معروف بوده، تقویت‌ چشم و بینایی انسان است؛ البته نباید در خوردن آن افراط كنید.

- اگر از التهاب مفاصل (آرتریت) در رنج هستید، تخمه آفتابگردان بخورید.تاريخ : پنجشنبه دوم آذر 1391 | 16:11 | نویسنده : نوماه

 غذاهای ضد پیری

این قانون طبیعت است که سلولهای تمام افراد زنده بشریت بعد ازگذشت مدتی دچار پیری می شوند وپویایی اولیه خود را از دست می دهند،این موضوع به وضوح در صورت و بدن اشخاص دیده می شود به همین دلیل گفته می شود که آن شخص دچار پیری شده است و نشانه های پیری در او نمایان شده است.اما شما می توانید با تغذیه صحیح و مناسب پیری را به تاخیر بیاندازید . 
اما چه ویتامین هایی در این موضوع دخیل هستند و این ویتامین های در چه غذاهایی دیده می شوند :

* ویتامین آ :
در محصولات لبنی به وفور دیده می شود، در زرده ی تخم مرغ،جگر،کره،ماهی هایی که دارای رنگ تیره ای می باشند .میوه ها و سبزیجاتی که دارای دارای رنگ قرمز و نارنجی هستند مانند: گوجه فرنگی،خربزه،طالبی،زردآلو،هویج. و هم چنین سبزیجاتی که دارای رنگ سبز می باشند .

* ویتامین سی :
مرکبات،کیوی،اسفناج، میوه هایی که دارای رنگ قرمز هستند،گل کلم،خرمالو.

* ویتامین ای:
عصاره های
سبزیجات،ماهی،روغن های مثل:روغن و عصاره ی زیتون، عصاره ی و شیره ی انگور.
 
* آنتی اکسیدان ها :
مواد دیگری هستند که به سلول های کمک می کنند تا با پیری مقابله بیشتری داشته باشند و دیرتر قدرت و پویایی خود را از دست دهند.

اما این آنتی اکسیدان های در جه موادی وحود دارند :
لیکوپین های ( کاروتنوئید های )  در مواد غذایی مانند : گوجه فرنگی،کلم بنفش،هندوانه.

کراتین های : پیاز،موسیر،کلم بروکلی.

* مواد غذایی دیگری که ضد پیری هستند عبارتند از :  
* سلنیوم ها : در مواد غذایی مانند :ماهی و کلا مواد غذایی که از دریا به دست می آیند حاوی سلنیوم هستند.نان های که حاوی مواد مغذی هستند،سیر،زرده ی تخم مرغ،فلفل قرمز،

* منیزیم: عصاره ی میوه های،آب های معدنی،شکلات،غلات.
 
* کلسیم : مواد لبنی، سبزیجاتی که دارای رنگ سبز هستند .

* آهن : گوشت قرمز،

* زینک : غلات .

* منگنز : بادام ، گندم .

توصیه های اساسی  : از سن 40 سال به بالا شما باید مراقبت های تغذیه ای را آغاز کنید زیرا از این سن به بعد است که سلول های دچار فرسایش می شوند و کم کم فعالیت و پویایی سابق خود را از دست می دهند .
 
علائم پیری مانند : خشک شدن پوست،سفیدی تارهای مو،دردهایی در ناحیه ی مختلف بدن.این موارد و علائمی که ذکر شد همه در رابطه با نشانه های پیری در یک فرد است .بلافاصله بعد از این که این علائم ظاهر شد شما باید تغذیه صحیح و مراقبت های پوستی را آغاز کنید .

* تغذیه خود ار متحول کنید : شما بعد از یک سنی و گذشت یک دوره ی خاص به تغذیه دیگری نیازمندید و کلید جوانی چیزی جز تغذیه مناسب نمی باشد .مانند :سبزی ها،میوه ها ، روغن ها و عصاره های میوه ها،ماهی،لبنیات،غلات ،
 
* مواد غذایی را کمتر سرخ کنید سعی کنید بیشتر به حالت آب پز یا کبابی کردن غذاهای از آنها استفاده کنید .

* مواد غذایی تان را کمتر فریز کنید و برای مثال از فریز کردن سبزی های خودداری کنید زیرا با فریز کردن ویتامین های شان را از دست می دهند .
 
* ما در دوره ی به سر می بریم که آلودگی های بسیاری وجود دارد : آلودگی صوتی،آلودگی هوا ، استرس،اعتیاد،سیگار،داروهای، عدم فعالیت و ورزش ،پس با این شرایط باید از کشیدن سیگار خودداری کنید تا کمتر به بدن شما آسیب برسد.تاريخ : پنجشنبه دوم آذر 1391 | 16:7 | نویسنده : نوماه

 

آشنایی با مواد غذایی مفید برای تقویت مو

برخی از غذاها برای پیشگیری از ریزش موها مفیدند که به معرفی آن‌ها پرداخته‌ایم.

1.ماهی

موها به طور عمده‌ای از پروتئین تشکیل شده‌اند بنابراین ابهامی وجود ندارد که ماهی برای موها ماده‌ی غذایی بسیار مهمی است. ماهی منبع غذایی مهمی از پروتئین است و هم چنین سرشار از امگا سه می‌باشد. اما چرا نباید گوشت قرمز یا گوشت‌های دیگر برای تامین پروتئین موهایتان بخورید؟ گوشت قرمز و جوجه هم خوب هستند اما به شرط اینکه چربی بالایی نداشته باشند.

غذاهای پرچرب تستوسرون بدن را افزایش می‌دهد که این امر منجر به ریزش موهای شما می‌شود. افزودن پروتئین زیاد به عادت غذاییتان خوب است اما باید از غذاهای پرچرب اجتناب کنید. به همین دلیل است که ماهی را به عنوان منبع غذایی مهمی برای جلوگیری از ریزش موهایتان پیشنهاد می‌کنیم.

 

2.تخم‌مرغ

اگر گیاه‌خوار هستید و به دنبال غذاهایی پروتئین‌دار برای تقویت موهایتان هستید، تخم‌مرغ و محصولات لبنی حاوی منابع غذایی کافی برای موهای شما هستند. به دنبال مواد لبنی کم چرب مانند شیر و ماست کم چرب باشید. تخم‌مرغ هم چنین حاوی ویتامین آ می‌باشد. ویتامین آ سبوم تولید می‌کند و سبوم نوعی چربی است که بدن برای به اندازه ی کافی چرب نگه داشتن پوست و مو تولید می‌کند.

3.لوبیا

لوبیا حاوی ویتامین ای می‌باشد که از ریزش موها جلوگیری می‌کند. ویتامین ای به عنوان آنتی‌اکسیدان عمل می‌کند. اگر فشار‌خون بالایی دارید قبل از اینکه جذب ویتامین ای خود را بالا ببرید با پزشک خود مشورت کنید.

4.میوه‌های حاوی ویتامین سی

بهتر است میوه‌هایی را انتخاب کنید که حاوی ویتامین سی باشند چرا که از ریزش موهای شما جلوگیری می کنند. پرتقال، توت فرنگی، کیوی و طالبی جزء این میوه‌ها می‌باشند. ویتامین سی به عنوان آنتی‌اکسیدانی عمل می‌کند که از پوست و مو محافظت می‌کند. این ویتامین هم چنین برای جذب آهن، ماده‌ی دیگری که برای جلوگیری از ریزش موها ضروری است، لازم است.

5. هویج

هویج نه تنها برای سلامت چشم مفید است بلکه برای سلامت موها نیز بسیار مفید است. مانند تخم‌مرغ و مواد لبنی ویتامین آ موجود در هویج برای تولید سبوم مو ضروری است. هویج به موهای شما کمک می‌کند سالم و براق بماند.

6. میگو

میگو و دیگر مواد غذایی حاوی زینک برای جلوگیری از ریزش مو ضروری است. البته جذب زینک بیش از حد نیز موجب ریزش موها می‌شود زیرا میزان تستوسترون تولیدی بدن را افزایش می‌دهد. میزان زینکی میزان نیاز روزانه به زینک 11 میلی‌گرم است. اگر به این میزان استفاده شود از ریزش موها جلوگیری می‌شود.

7. آجیل

بادام، پسته و دیگر انواع آجیل برای جلوگیری از ریزش موهای شما مفید است. نه تنها حاوی امگا سه هستند بلکه حاوی مقدار زیادی زینک می‌باشند که برای موهای شما مفید است

8. سبزیجات

اسفناج و کلم بروکلی هم منبع ویتامین آ و سی می‌باشند. مانند بسیاری غذاهای دیگر در این لیست این سبزیجات هم مواد طبیعی‌ای مانند سبوم تولید می‌کنند که برای جلوگیری از ریزش موهای شما مفید است.تاريخ : سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 | 23:23 | نویسنده : نوماه

مومیایی

MUMY

مومیایی ، ماده ای است قهوه ای یا سیاه رنگ که در نتیجه ی اکسید شدن هیدروکربنهای نفتی که از کربن و هیدروژن تشکیل شده اند در شکافها و شکستگیهای طبقات زمین که در مجاورت ذخایر نفتی زیر زمینی وجود دارند پیدا میشود.

- مومیایی در صد درجه حرارت ذوب میشود در ترکیب مومیایی علاوه بر هیدروکربن ، اکسیژن ، نیتروژن ، ازت و گاهی گوگرد هم وجود دارد . اسامی دیگر مومیایی ، قیر طبیعی ، زفت رومی ، قیر معدنی ، عرق الجبال ، زفت البحر ، کفر الیهود ، فقر الیهود و آسفالت معدنی و مومیا است .

-در کوههای فارس ( داراب ) و استهبانات از شکافهای سنگهای کوه مومیایی بیرون می آید در عصر صفویه مومیایی فارس ممتاز بود.

مومیایی سنگی شفا بخش از بام دنیا

در تاریخ طبابت علما و دانشمندان از مومیایی بحیث یک دارو مفید و با اهمیت نام برده و برای تداوی و درمان امراض مختلف از قبیل : سرمازدگی ، تکالیف جهاز تنفسی ، نفس تنگی ، مرض شکر ، گرده ها ، استخوان  ها ، توبر کلوز ، زخم معده ، روده ها ، سوختگی ، میرگی ، تکلیف های قلبی ، شتریس و غیره توصیه نموده اند .

در حدود ۲۵۰۰ سال پیش از امروز ارسطو فیلسوف و دانشمند یونان به خصوصیات درمانی مومیایی پی برده و برای معالجه بیماران از آن استفاده نموده بود.

” ابن سینا فیلسوف و طبیب نامدار درباره خصوصیات درمانی مومیایی چنین گفته است :

مومیایی برای درمان زخم معده ، جهاز تنفسی ، شکستگی و درد استخوان ها ، ناتوانی های جسمی مؤثر است ، به انسان انرژی میبخشد به دل ( قلب ) قوت زیاد میدهد . یکی از بهترین داروی های طبیعی شمرده میشود ” . البیرونی هم در آثار خود از مومیایی برای درمان امراض گوناگون توصیه نموده است

 

برای خوندن کامل این مطلب برروی ادامه مطلب کلیک کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 | 22:56 | نویسنده : نوماه

بهداشت و زیبایی لب ها

ترک خوردن لب ها
مالیدن اندکی وازلین یا پماد آ+ د(d+a ) بر روی لب ها موجب نرمی انها می شود این نکته را به ویژه در زمستان که لب ها دچار خشکی و ترک خوردگی و سرمازدگی می شوند به یاد داشته باشید اندکی وازلین یا پماد ویتامین آ+ د موجب تسکین والتیام ترک خوردگی لب ها می شود

زیبایی و درخشندگی

اگر احساس میکنید لب ها یتان رنگی مات و خشک دارند پس از مالیدن روژ بر انها اندکی وازلین را در خط دور لب بمالید به این ترتیب لبها حالتی براق و زیبا پیدا می کنند

شقاق گوشه لبها
اگر دچار زخم گوشه ی لب شده اید مقداری “الکل کامفر ” از دارو خانه خریداری کنید و روزی سه بار با پنبه روی ضا یعه بمالید البته اگر عفونی باشد باید به پزشک مراجعه نموده و آنتی بیوتیک مناسب دریافت کرد

پاک کردن روژ
ابتدا با یک دستمال کاغذی روژ را پاک کنید روژ را پاک کنید سپس مقداری ادکلون روی یک دستمال کاغذی دیگر بریزید لبها را با آن کاملا پاک کنید این کار باعث می شود تمام روژ از سطع لب پاک شود

چهره ی خندان
اگر هنگام مالیدن روژ بر لبها از وسط لب ها به طرف گوشه ها بروند و گوشه ی لبها را به طرف بالا روژ بزنید (البته نه روی پوست گونه) موجب میشود چهره بشاش به نظر برسد و نیز از احساس کشیدگی پوست اطراف لب جلو گیری میکند

روژ پایدار
پس از مالیدن روژ لب لبها را با تماس دان یک دستمال کاغذی به آستگی خشک کنید سپس دو باره یک لایه روژ بزنید و مجددا با دستمال کاغذی سظع آن را خشک کنید انگاه سطع روژ را با یک لایه نازک وازلین بپوشاند به این ترتیب یک رنگ مقاوم و براق و درخشنده که به سهولت پاک نمیشود خواهید داشت

اگر میخواهید لبهایتان کوچکتر به نظر برسند
بسیاری از خانمها تمایل دارند لبهایشان کوچکتر از انچه هست به نظر برسد برای این منظور ابتدا یک کرم پایه کرم زیر ارایش ) بر روی لبها بمالید سپس دور لبها را با یک مداد ابرو قهوه ای نرم خط بکشید آنگاه یک روژ روشن روی لبها بزنید و لبها را با دقت و به نرمی به هم تماس دهید توجه داشته باشید که هنگام خط کشیدن نباید از حدود طبیعی دور لب ها زیاد دور شوید

بیرون اوردن بقایای روژ
اگر روژ لب شما در لوله ی خود رسوب کرده و بالا نمیاید یا به اخر رسیده برای استفاده از بقایای آن کافی است یک برس مخصوص لب از فروشگاه لوازم ارایشی – بهداشتی تهیه نمایید وبا آن روژ را خارج کرده و به روی لبها بمالید معمولا یک سوم روژ در انتهای لوله باقی می ماند که حجم قابل ملاحظه یی است و به این ترتیب می توان آن را مورد استفاده قرار داد

تهیه ی روژ از بقایای آن
اگر روژ ها ی مصرف شده را جمع اوری کنید میتوان ته مانده های انها را از لوله در اورده و در یک ظرف چینی مقاوم به حرارت بریزید سپس چند قطره روغن مایع به آن اضافه کنید و کاملا مخلوط نمایید تا یکنواخت شود سپس این ترکیب را روی حرارت بسیار ملایمی قرار دهید تا نرم شود و رنگ مورد علاقه ی شما را پیدا کند آنگاه آن را از روی حرارت بردارید و بگذارید سرد شود اکنون میتوانید این روژ را با استفاده از برس های کوچک مخلوط لب مورد استفاده قرار دهید اگر می خواهید به صورت لوله یی پیش از سرد شدن مخلوط آن را لوله کنید و در کاغذ آلو مینیومی بپیچید و در یخچال بگذارید و سپس از سرد شدن در لوله ی روژ قرار دهید و مصرف کنید نکته ی مهم در این روش پهریز از حرارت زیاد است افزودن روغن باعث درخشندگی روژ میشود  • بک لینک
  • فروش بک لینک انبوه